ทัวร์เนปาล พูนฮิล บัคตาปูร์ โพครา

โพครา • ล่องทะเลสาบเฟวา • เบนี่ • โกเรปานี • พูนฮิล • เทือกเขา • Annapurana  • ยอดเขาหางปลา • มัฉฉาปูร์ชเร • ทาดาพานี • กันดรุก • โพครา

กำหนดการเดินทาง

จองทริปกดเลย จองทริปกดเลย
ช่องทางจองทริป (กดจากปุ่มได้เลย)
02-635-3445
089-478-9334
@painaima
travel@painaima.com

ทริปเนปาลพูนฮิล

 • เป็นทัวร์แบบ Soft Treking สำหรับคนชอบธรรมชาติ
 • บินไปกลับเนปาลด้วย TG
 • รวมบินภายใน โพครา-กาฏมาณฑุ
 • เดิน trek 3วัน 2 คืน
 • อาหารตามสภาพภูมิประเทศ เหมาะกับคนทานง่าย
 • ที่พักแบบ Guesthouse ตามสภาพภูมิประเทศ
 • เราจัดทริปเอง ไม่ได้ส่งต่อให้ใคร
 • เดินทางด้วยรถโค๊ช และรถจี๊บ

reviewbanner-nepalpoonhill

 

 วันที่ 1 กรุงเทพ – กาฐมาณฑุ

10.30 น. นัดพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG319 เดินทางสู่เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล  

12.45 น. เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าจากสายพาน แล้วนำทุกท่านเดินทางสู่โรงแรม 

จากนั้นเยี่ยมชม วัดสวะยัมภูนาถหรือวัดลิง (Swayabunth Temple / MonkeyTemple) ภายในวัดมีสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของเนปาลประดิษฐานอยู่ สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุประมาณ 2,000 ปี ที่ฐานของสถูปทั้ง 4 ด้าน จะมีภาพดวงตาเห็นธรรมหรือ wisdom eyes ของพระพุทธเจ้า จากมุมบนลานสถูป เราสามารถเห็นตัวเมืองกาฐมาณฑุ อยู่ในหุบเขาที่โอบลอมดวยขุนเขาตั้งตระหง่านเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ รอชมพระอาทิตย์ตกดิน

Dinner&Hotel รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่โรงแรม กาฏมาณฑุ

 

วันที่ 2 กาฐมัณฑุ – 3 เมืองมรดกโลก

เช้า – เที่ยวชม จตุรัสกาฐมัณฑุ (Kathmandu Durbar Square) ภายในประกอบไปด้วยวัดและประสาทที่เก่าแก่ ดังนี้ พระราชวังหนุมานโดก้า (Hanuman Dhoka) เป็นอาคารทรงยุโรป สีขาว มีหอสูง 9 ชั้น เรียกกันว่า หอพสันตปุระ ในอดีตใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของพระมหากษัตริย์ มานโธกา (Hanuman statue) รูปปั้นหนุมาน ตั้งอยู่หน้าทางเข้าพระราชวัง ทำหน้าที่เป็นนายทวารพิทักษ์พระราชวัง บ้านกุมารี (Kumari House) เป็นอาคาร 3 ชั้น ทำจากไม้แกะสลัก สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พำนักของเหล่าเทพธิดา ซึ่งเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกมนุษย์ กาฐมณฑป (Kasthamandap) อาคารไม้เก่าแก่ที่สุด และเป็นต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมัณฑุ สร้างขึ้นในตอนต้นของศตวรรษที่16 จากต้นสาละเพียงต้นเดียว กาฬไภราพ (Kala Bhairab) เป็นรูปสลักขนาดใหญ่ของพระอิศวรปางดุร้าย เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก มักจะใช้ในการตัดสินคดีความโดยจะนำคนที่พูดเท็จมาสาบานต่อหน้ารูปสลักนี้ ตะเลชู (Taleju Temple) วัดประจำองค์พระมหากษัตริย์ เนื่องจากมีความเชื่อว่า เทพตะเลชู คือเทพที่ปกปักรักษาองค์พระมหากษัตริย์และประเทศเนปาล

บ่าย เดินทางสู่ เมืองปาตัน เมืองที่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ นำท่านเดินชมบรรยากาศเมืองปาตัน เที่ยวชม จัตุรัสปาทัน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จัตุรัสนี้ประกอบด้วยพระราชวังโบราณ ชม กฤษณะ มัณฑีร์ ที่สร้างด้วยหินแกรนิต และยังเป็นวัดเดียวในเนปาลที่มียอดเจดีย์ 21 ยอดที่ทำจากหินทั้งหมด

เยี่ยมชม วัดทอง เป็นวัดในพุทธศาสนา ซึ่งหลังคาทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจรดพื้น สร้างตามความเชื่อที่ว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินไปสู่สรวงสวรรค์ ชม วัดกุมเภสวอร์ เป็นวัดของพระศิวะ มีหลังคา 5 ชั้น หลังจากนั้นเดินทางสู่ เมืองภักตปูร์ นครโบราณ 1 ใน 3 ของหุบเขากาฐมัณฑุที่มีอดีตอันยาวนาน ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ที่สุดทางด้านศิลปะ และ สถาปัตยกรรม อีกทั้งได้เห็นชีวิตของชาวเนปาลที่ยังใช้ชีวิตร่วมกับมรดกโลกได้อย่างกลมกลืน จะถูกยกย่องว่าเป็น Living Heritage อันดับต้นๆ ของโลก เที่ยวชม พระราชวัง 55 พระแกล (The Palace of 55 windows) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่18 เป็นพระราชวังที่มีหน้าต่าง 55 บานอยู่บนกำแพงอิฐ มีความโดดเด่นในด้านการแกะสลักไม้ เยี่ยมชม ประตูทองคำ (Golden Gate) เป็นทางเข้านำไปสู่ลานของพระราชวัง 55 พระแกล เป็นประตูที่มีการแกะสลักที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยสลักเป็นลวดลายของเหล่าเทพและอสูร

เยี่ยมชม วัดไนยาโตโปละ (Nyatapola Temple) เป็นมณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล นอกจากนี้ภายในวัดยังมีวิหารหลังคา 5 ชั้นซ้อน ตามบันไดทางขึ้นทั้งสองข้างจะมีประติมากรรมเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาอยู่

เดินทางสู่ หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา (Potters Square) ชมวิธีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาตามแบบฉบับของคนท้องถิ่น และสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกราคาถูกที่ทำจากดินเผาได้ในย่านนี้ เยี่ยมชม วัดโพธินาถ (Boudhanath) เปนเจดีย์ที่ใหญที่สุดในเนปาล มีความสูงถึง 36 เมตร และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกดวย บริเวณรอบๆวัดเปนแหลงชุมชนของชาวพุทธมหายานที่อพยพมาจากทิเบต

ค่ำ – Dinner&Hotel รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 กาฏมาณฑุ – โพครา – ล่องทะเลสาบเฟวา

เช้า – เดินทางสู่ เมืองโพครา เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศเนปาล ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง เนื่องจากสภาพถนนไม่ค่อยดี) 

บ่าย – รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางบันดิปูร์ หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็ก ๆ ที่มากไปด้วยเสน่ห์ของประเพณี วัฒนธรรม และวิถีความเป็นอยู่ ตั้งอยู่บนยอดเขาที่่ระดับความสูง 1030 เมตร โดยบริเวณรอบ ๆ หมู่บ้านนั้นโดดเด่นด้วยทัศนียภาพที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาและม่านหมอก รวมไปถึงทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาหิมาลัยที่สามารถมองเห็นจากตัวหมู่บ้านได้อย่างชัดเจน

ค่ำ – Dinner&Hotel รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่โรงแรม ที่โพครา

วันที่ 4 โพครา – เบนี่ – โกเรปานี

เช้า – ชมพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า ณ จุดชมวิว ยอดเขาสรังกอต (รถถึง) รอพี่อาทิตย์ โผล่ขอบเทือกเขา Annapurana ที่ตั้งขวางหน้าเราอยู่แบบพาโนรามา แสงแดดทองเริ่มทาบลงบนยอดเขาหางปลา มัฉฉาปูร์ชเร เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นวันใหม่ของชาวบ้าน ให้ท่านดื่มด่ำบรรยากาศยามเช้าจนหนำใจ

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเบนี่ (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เพื่อแวะเปลี่ยนพาหนะเป็นรถจิ๊บ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวและวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศเนปาล

บ่าย – ถึงเมือง ชิตเทร่ ทานอาหารกลางวัน ง่ายๆ ก่อนเตรียมตัวแพคสัมภาระ และออกเดินเท้าสู่ โกเรปานี ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ตามแต่สภาพร่างกายและความฟิต ค่อยๆเดิน เพราะหากเดินเร็วอาจจะมีอาการแพ้ความสูงขึ้นมาได้ แต่ไม่อันตรายมากนะครับ เพราะที่โกเรปานี สูง 2,850 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลระหว่างการเดินเท้าสู่โกเรปานี คุณจะได้ชื่นชมกับภูเขาสูงเรียงรายที่เส้นขอบฟ้าโดยเฉพาะ เทือกเขา Annapurna ที่มียอดหางปลา มัจฉาปูร์ชเร เป็นพระเอก เยี่ยมชม หมู่บ้านชาว Gurung, Magar และป่าดึกดำบรรพ์ที่มีต้นกุหลาบพันปี

ค่ำ – Dinner&Hotel รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่ Guest House Tadapani

วันที่ 5 โกเรปานี – พูนฮิล – ทาดาพานี

เช้า – ตื่นแต่เช้าตรู่ เดินจากที่พักเที่ยวชม ยอด Poon Hill ที่สูง 3,195 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ใช้เวลาเดินเท้า 50 ถึง 90 นาที แล้วแต่ความฟิต ใครเดินช้าแนะนำให้เริ่มออกเดินก่อน เพราะถ้าพลาดแสงแรกแห่ง Poon Hill แล้ว จะเสียใจไปตลอดชีวิต ที่นี่เราจะมองเห็น ยอดเขา Dhanulagiri 8,167 เมตร และ Annapurana 8,091 เมตร ได้เวลาอันสมควร ล่ำลาPoonhill เพื่อเดินสู่ Tadapani ใช้เวลาเดินเท้า 6 ชั่วโมง ทานอาหารกลางวันง่ายๆระหว่างทาง ตลอดเส้นทางเป็นทางเดินสบายๆ และเป็นจุดที่ยังสามารถเห็นวิว ยอดเขาหางปลา มัฉฉาปูร์ชเร Fish Tail และเทือกเขา Annapurna ตลอดทางเดินได้สวยงามอีกจุดนึง 

ค่ำ – Dinner&Hotel รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่ Guest house ที่ Tadapani

 

วันที่ 6 ทาดาพานี – กันดรุก – โพครา

เช้า – เยี่ยมชม Ghandrunk (2,000 m) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่อยู่อาศัยของชาว Gurung หนึ่งในชนเผ่าพื้นเมืองของเนปาล ที่มีภาษา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง นอกจากนี้ยังมีภูเขาที่งดงามและสามารถเดินทางมาได้ง่ายจากโพคาราและกาฐมาณฑุ หลังจากนั้นเดินทางสู่ Kimche จุดนัดหมายรถที่จะมารับเราเดินทางกลับสู่เมืองโพครา

ค่ำ Dinner&Hotel รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่โรงแรม ณ เมืองโพครา

วันที่ 7 เมืองโพครา – กาฐมัณฑุ

เช้า –  หลังอาหารเช้า ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบเฟวา ที่ใสดังกระจกเงา โดยเฉพาะในวันที่อากาศดี เราจะเห็นภาพสะท้อนน้ำ ของเทือกเขาอันนาปูระนะ ที่ตั้งโดดเด่นอยู่เบื้องหน้า ตรงกลางทะเลสาบเป็นที่ตั้งของ วัดบาลาฮี วัดในศาสนาฮินดู อันเป็นที่นับถือทั่วไปของชาวเนปาล

เที่ยวชม น้ำตกเดวี่ น้ำตกแห่งนี้มีความมหัศจรรย์ เพราะตัวน้ำตกทิ้งตัวจากลำธารลงสู่ช่องเขา เบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร สู่ ศูนย์อพยพชาวทิเบต ท่านจะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบต ซึ่งอพยพมาทางตอนเหนือ ของเนปาลในคราวที่จีนบุกกรุงลาซา ขจากนั้นเดินทางกลับกรุงกาฏมาณฑุ

บ่าย – เดินทางกลับเมืองกาฏมาณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศ เมื่อถึงกาฏมาณฑุนำสัมภาระเข้าที่พัก

ค่ำ Dinner&Hotel รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่โรงแรม ย่านทาเมล ในกาฎมาณฑุ

วันที่ 8 กาฏมาณฑุ – กทม.

เช้า –  หลังอาหารเช้าเดินเล่น ชอปปิ้งย่านทาเมลตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน ทำการเช็คอินสายการบิน Thai เที่ยวบิน TG320
13.55 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานคร
18.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพตามเวลาประเทศไทย

 

รวม

 • ตั๋วเครืองบินตามระบุในโปรแกรม
 • วีซ่า
 • ที่พักระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า ในเขตเมือง / เกสเฮ้า หรือ โรงแรมสะอาด ปลอดภัยในเขตชนบท พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • รถโค้ชและจี๊บตามขนาดของคณะ
 • ประกันการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท ตามเงื่อนใขในแนบท้าย

ไม่รวม

 • มินิบาร์ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • Vat 7% และ Service Tax 3 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี

การจองทริป

 • ชำระส่วนแรกท่านละ 20,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่เหลือชำระหลังได้รับวีซ่า หรือก่อนเดินทาง 20 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IMG_4713 IMG_4765 IMG_4812 IMG_5528 IMG_5634 IMG_5825 IMG_5936 IMG_6745 IMG_7636 IMG_7639 IMG_7679

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

เตือน
avatar
wpDiscuz
error: Content is protected !!