ทัวร์เนปาล City Tour

วันที่จัด
 • กรุณาติดต่อทีมงาน

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1     กรุงเทพ – กาฐมาณฑุ

07.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ แถว H/J ประตู 5 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIRWAYS เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

10.15 น.
ออกเดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG319

12.25 น.
เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าจากสายพาน จากนั้นขึ้นรถนำท่านชม วัดปศุปฏินาถ PASHUPATINATH TEMPLE” เป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล ซึ่งสร้างในรัชสมัยพระเจ้าภูบาลสิงห์ แห่งราชวงศ์มัลละ ใน พ.ศ. 2507 วัดนี้มีหลังคาทำด้วยทองคำซ้อนกันสองชั้น และประตูทำด้วยเงินและ เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอีกวัดหนึ่งด้านตะวันออกของแม่น้ำบักมาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์คงคาที่ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีป และชมพิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู ที่ริมฝั่งแม่น้ำบักมาติในศาสนาฮินดูวัดนี้ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำภัคมาติ

–เย็น–
รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก

วันที่ 2     กาฏมาณฑุ – บันดิปูร์ – โพครา

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางไป บันดิปูร์ หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ ที่มากไปด้วยเสน่ห์ของประเพณี วัฒนธรรม และวิถีความเป็นอยู่ ตั้งอยู่บนยอดเขาที่่ระดับความสูง 1030 เมตร โดยบริเวณรอบๆ หมู่บ้านนั้นโดดเด่นด้วยทัศนียภาพที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาและม่านหมอก รวมไปถึงทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาหิมาลัยที่สามารถมองเห็นจากตัวหมู่บ้านได้อย่างชัดเจน

–เที่ยง–
หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ โพครา เมืองชายแดนติดกับประเทศอินเดีย เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับสองรองจากกาฐมาณฑุ ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 900 เมตร มองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของยอดเขา 5 ยอด มีทิวทัศน์ที่มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใคร อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเส้นทางพิเศษหลาย ๆ เส้นทางของนักผจญภัยและนักปีนเขา

–เย็น–
รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3     ยอดเขาสรังกอต – ชุมชมทิเบต – เดวี่ฟอลล์ – ทะเลสาบเฟวา – วัดกลางน้ำ

–เช้า–
ตื่นนอนตั้งแต่เช้าตรู๋ พาท่านไปชมสุดยอดความงามแห่งโพครา นั่นคือการได้ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวของยอดเขาสรังกอต โดยพระอาทิตย์จะขึ้นที่ขอบเทือกเขาอันนาปูระนะ ที่ตั้งขวางหน้าท่านอยู่แบบพาโนรามา แสงแดดสีทองเริ่มทาบลงบนยอดเขาหางปลา มัจฉาปูร์ชเร ซึงเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นวันใหม่ของชาวบ้าน จากนั้นเดินทางไปยัง ชุมชนชาวทิเบต ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล

–บ่าย–
ชมน้ำตกเดวี่ น้ำตกที่ตั้งชื่อตามเด็กชายเทวีที่มาเสียชีวิตพร้อมคู่รัก น้ำตกแห่งนี้แปลกกว่าที่อื่นตรงที่ต้องชะโงกหน้าก้มลงไปดู เพราะเป็นน้ำตกที่ทิ้งตัวลงจากลำธารลงสู่ช่องเขาเบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร นับว่าเป็นน้ำตกที่มีความลึกมาก

นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีน้ำใสดังกระจกเงา โดยเฉพาะในวันที่อากาศดี จะเห็นภาพสะท้อนในน้ำของเทือกเขาอันนาปูระนะที่ตั้งโดดเด่นอยู่เบื้องหน้า ตรงกลางทะเลสาบเป็นที่ตั้งของวัดบาราฮี ซึ่งมีสถูปสีขาวลอยเด่นตัดกับพื้นน้ำสีมรกต วัดฮินดูอันเป็นที่นับถือของชาวเนปาล และชม วัดบาราฮี (Barahi Temple) หรือพระนางปราวตี ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาป

–เย็น–
ออกเดินทางสู่นากากอต หลังอาหารเย็น เป็นเวลาพักผ่อนตามอัธยาศัยกับบรรยากาศบนยอดเขา

วันที่ 4     โพครา – กาฐมัณฑุ – วัดลิง – ละลิตปูร์

–เช้า–
หลังอาหารเช้า เดินทางต่อสู่ เมืองกาฐมัณฑุ (เดินทางประมาณ 6 ชม.)

–เที่ยง–
รับประทานอาหาร เมื่อถึงกาฏมาณฑุพาชม ชมวัดสวะยัมภูนาถหรือวัดลิง (Swayabunth Temple / MonkeyTemple) ภายในวัดมีสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของเนปาลประดิษฐานอยู่ สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุประมาณ 2000 ปี ที่ฐานของสถูปทั้ง4ดานจะมีภาพดวงตาเห็นธรรมหรือ wisdom eyes ของพระพุทธเจ้า จากมุมบนลานสถูป เราสามารถเห็นตัวเมืองกาฐมาณฑุ อยู่ในหุบเขาที่โอบลอมดวยขุนเขาตั้งตระหง่านเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ จากนั้นเดินทางไปยัง ละลิตปูร์

–เย็น–
ออกเดินทางสู่นากากอต หลังอาหารเย็น เป็นเวลาพักผ่อนตามอัธยาศัยกับบรรยากาศบนยอดเขา

วันที่ 5          โพธินาถ – ละลิตปูร์ – ภักตปูร์ – นากาก็อต

–เช้า–
รับประทานอารเช้า จากนั้นนําท่านชม วัดโพธินาถ (Boudhanath) เป็นเจดียที่ใหญที่สุดในเนปาล มีความสูงถึง 36 เมตร และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกดวย บริเวณรอบๆวัดเปนแหลงชุมชนของชาวพุทธมหายานที่อพยพมาจากทิเบต จากนั้นกลับเมืองปาตัน (Patan) หรือรู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า ละลิตปูร์ เมืองโบราณที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เราจะพาคุณเข้าชมพระราชวังโบราณของเมือง ซึ่งมีความงดงามไม่น้อยไปกว่าแห่งใดๆ ชมวัดทองคาราบาห์ หรือ “วัดหิรัญวรรณ” ที่ได้ชื่อว่า “วัดทอง” ก็เพราะเจดีย์ที่วัดนี้ ประดับด้วยทองแดงทั้งหลังและมีประวัติที่น่าสนใจ ชาวคณะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ตามศรัทธาปาตันเป็นเมืองที่เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบท่องเที่ยวแบบศิลปวัฒนธรรม เพราะมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่ศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

–เที่ยง–
รับประทานอาหารเที่ยง ชมเมืองภักตปูร์ นครโบราณ 1 ใน 3 ของหุบเขากาฐมัณฑุที่มีอดีตอันยาวนาน ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ที่สุดทางด้านศิลปะ และสถาปัตยกรรม อีกทั้งได้เห็นชีวิตของชาวเนปาลที่ยังใช้ชีวิตร่วมกับมรดกโลกได้อย่างกลมกลืน จะถูกยกย่องว่าเป็น Living Heritage อันดับต้นๆ ของโลก ชมพระราชวัง 55 พระแกล (The Palace of 55 windows) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่18 เป็นพระราชวังที่มีหน้าต่าง 55 บานอยู่บนกำแพงอิฐ มีความโดดเด่นในด้านการแกะสลักไม้ ประตูทองคำ (Golden Gate) เป็นทางเข้านำไปสู่ลานของพระราชวัง 55 พระแกล เป็นประตูที่มีการแกะสลักที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยสลักเป็นลวดลายของเหล่าเทพและอสูร
วัดไนยาโตโปละ (Nyatapola Temple) เป็นมณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล นอกจากนี้ภายในวัดยังมีวิหารหลังคา 5 ชั้นซ้อน ตามบันไดทางขึ้นทั้งสองข้างจะมีประติมากรรมเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาอยู่ ออกเดินทางสู่นากาก็อต หลังอาหารเย็น เป็นเวลาพักผ่อนตามอัธยาศัยกับบรรยากาศบนยอดเขา

–เย็น–
พักผ่อนที่โรงแรมบนเขา

วันที่ 6    นากาก็อต – กาฐมัณฑุ – กรุงเทพฯ

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นเตรียมตัวออกเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อโดยสารเครื่องบินกลับสู่ประเทศไทย

11.30 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ROYAL NEPAL AIRLINES เที่ยวบิน RA401

16.05 น.
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – กาฐมาณฑุ และภาษีสนามบิน
 • โรงแรม 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ : 4 ยูโร / วัน / คน
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • สำรองที่นั่ง 20,000 บาท ภายใน 3 วัน​ ส่วนที่เหลือ​ชำระก่อนเดินทาง ​30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการ
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ  15 ท่าน สำหรับทริปมาตรฐาน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!