ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ Unseen 5 วัน 4 คืน

วันที่จัด
 • 31 ธ.ค.2561 – 4 ม.ค. 2562 ค่าทริป 28,900 บาท
อ่านก่อน

 • เดินทางกลุ่มเล็ก การันตีไม่เกิน 20 ท่าน
 • โปรแกรมไม่เร่งรีบ มีเวลาให้ถ่ายรูป
 • ทริปเราจัดเองไม่ได้ส่งต่อให้ใคร
 • พักโรงแรม 4 ดาว (ขึ้นกับสภาพพื้นที่) สะอาด ปลอดภัย
 • เดินทางโดยรถโค้ชส่วนตัว
 • รวมทุกสิ่งอย่าง (ยกเว้นทิป)
รีวิวทริปพม่า มัณฑะเลย์

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

Day 1     MANDALAY – SAGIANG – MONYWA

–09.00 น.–
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ แถว F ทีมงานคอยอำนวยความสะดวกพร้อมแจกเอกสารการเดินทางแก่ท่าน

–12.00 น.–
ออกเดินทางโดยสายการบิน Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG709

–13.20 น.–
เดินทางถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสัมภาระ

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น้ำ ประมานพุทธศตวรรษที่ 19 มีเจ้าเชื้อสายไทยใหญ่เมืองสกายน์ นาม สอยุน รวบรวมผู้คนแล้วตั้งตนเป็นกษัติย์อยู่ที่เมืองสกายน์ หรือสะแกง ที่ตั้งปัจจุบันอยู่ใหล้เนินเขาบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอิรวดี ห่างจากมัณฑะเลย์ไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองโมนยวา (Monywa) เมืองเล็กๆอยู่ห่างจาก มัณฑะเลย์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 136 กิโลเมตร เมืองโมนยวาตั้งอยู่ในรัฐสกาย ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองสกายอดีตเมืองหลวงแห่งหนึ่งของพม่าเมืองโมนยวานี้ในอดีตเป็นศูนย์ กลางทางการค้าที่สำคัญของพม่าและอินเดีย ตั้งอยู่ริมฝั่ง แม่น้ำชินด์วิน (Chindwin) ชื่อของเมืองโมนยวา นั้นมาจากคำว่า โมน ที่แปลว่าขนมเค้ก และ คำว่า ยวา หรือ ยอว ที่แปลว่าหมู่บ้าน มีตำนานเล่าขานกันว่า ในอดีตมีกษัตริย์พม่าตกหลุมรักแม่ค้าขายขนมเค้กจากเมืองนี้ จึงได้แต่งตั้งแม่ค้าคนนั้นขึ้นเป็นพระมเหสี ระหว่างเดินทางท่านสามารถสัมผัสบรรยากาศของวันวานได้ตลอดสองข้างทาง มองเลยออกไปจากถนนลาดยางและแมกไม้สีเขียวขจีท่านจะสามารถเห็นชาวพม่าที่ยังใช้วัวและควายทำนาอยู่กลางท้องทุ่งสีเขียวช่นเดียวกับเมื่อ 50 ปีที่แล้ว เดินทางถึงเมืองโมนยวา ให้ท่านเดินชมเมืองเก่า ดูวิถีชีวิตชาวพม่าในเมืองที่ออกมาขายของกินในตลาดกลางคืน ซึ่งที่ตลาดกลางคืนภายในเมืองโมนยวาแห่งนี้จะมีทั้งขนมและอาหารพม่าแบบพื้นเมืองแท้ๆมากมายให้ท่านเลือกซื้อลิ้มลอง

–ค่ำ–
รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ Win unity ระดับ 4* หรือเทียบเท่า


Day 2    MONYWA

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชม ถ้ำโพหวิ่นตอ (po win daung cave) หมู่ถ้ำหินทรายที่ประกอบไปด้วยถ้ำเล็กๆ จำนวนมากกว่า 800 คูหา ถ้ำเก่าแก่อายุราว 400 – 700 ปีนี้ ย้อนไปถึงช่วงศตวรรษที่ 14-18  ยุคที่อารยธรรมพม่ากำลังเรืองรองในราชวงค์ Nyaungyang และ ราชวงศ์คองบอง(Konbaung) ภายในถ้ำแต่ละถ้ำประกอบไปด้วยมีจิตรกรามฝาผนัง และเพดานหลากหลายสี ที่มีมากกว่า 4000 ลวดลายเลยทีเดียว โดยมากจิตรกรรมเหล่านี้เป็นภาพวาด เล่าเรื่องราวชีวิตของชาวพม่า และเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา

–เที่ยง–
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

–บ่าย–
นำชม เจดีย์อลันทยาร์ (Alantayar) ภายใน วัดโพธิตาต่อง (Bhodhi Tataung) ซึ่งด้านหลังองค์เจดีย์นั้นมี พระนอนเซ่วต่าลอง ที่กล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์(พระนอน)ที่ยาวที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกประดิษฐานอยู่ และ พระยืนเลจูนแซะจ่า (Laykyun Setkya) ซึ่งองค์พระสูงถึง 132 เมตรเห็นแต่ไกลบนยอดเขา ซึ่งภายในองค์พระยืนนี้ เป็นอาคารที่แบ่งเป็นชั้นต่างๆ มากกว่า 20 ชั้นแต่ละชั้นจัดแสดงพระพุทธรูปต่างๆ และยังเป็นจุดชมวิวอีกด้วย แล้วจึงนำท่านชม วัดโพธิ์ตาต่อง (bodhi tataung) ที่ภายในมีพระพุทธรูปจำนวนถึง 1,000 องค์ ประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพธิ์ทั้งหมด 1,000 ต้น ที่นี่ท่านจะสามารถมองเห็นองค์พระและต้นโพธิ์ประดิษฐานอยู่เรียงเป็นแถวสุดลูกหูลูกตาเป็นภาพที่แปลกตาอย่างยิ่ง

นำชม วัดเจดีย์สัมพุทเธ (Thanboddhay Temple) หรือที่ชาวพม่าเรียกว่า เจดีย์ ตัม โบ้ม เด่ พญา เจดีย์สำคัญแห่งเมืองโมนยวาที่สร้างขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.1846  และได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2486 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เจดีย์องค์นี้มีความคล้ายคลึงกับบุโรพุทโธของประเทศอินโดนีเซีย เพราะมีโครงสร้างเลียนแบบเขาพระสุเมรุคือประกอบด้วยเจดีย์หลักแทนเขาพระสุเมรุ และเจดีย์เล็กๆ ถึง 845 องค์ ล้อมรอบเป็นชั้นๆ เพื่อแสดงถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ เช่น เขาสัตตบริพันธ์ หรือ มหานทีสีทันดร เป็นต้น  เจดีย์เหล่านี้บรรจุพระธาตุถึง 7,350 องค์ เมื่อมองไกลๆ จะเห็นยอดเจดีย์สีทองอร่ามจำนวนมากเรียงรายสลับซับซ้อนกันอย่างสวยงาม นอกจากนี้ภายในวัดยังมีอาคารที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามประดับตกแต่งด้วยลายปูนปั้นอย่างวิจิตร และมีพระพุทธรูปมากมายถึง 582,363 องค์ เลยทีเดียว

–ค่ำ–
รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ win unity หรือเทียบเท่า

 

Day 3     MONYWA – PYIN OO LWIN

–เช้า–
รับประทานอารหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางกลับสู่เมืองอมรปุระ นำท่านชมสะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก พระเจ้าปุดงโปรดให้ขุนนางนามว่า
“อูเบ็ง” เป็นแม่ทัพนายกองงานสร้างสะพานนี้ โดยใช้ไม้สักที่รื้อจากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะจำนวน 1,208 ต้นสร้างไว้เมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว มีความยาวถึง2กม เชื่อมระหว่าง2หมู่บ้านบนทะเลสาบตองทามัน หน้าแล้งเห็นชาวบ้านทำไร่ข้าวโพด เลี้ยงเป็ดน้ำ ใต้สะพานรอบๆทะเลสาบ

–เที่ยง–
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

–บ่าย–
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพิน อู วิน (Pyin Oo Lwin) รือ ปยินอูลวิน เมืองพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงและน่าไปเยือนห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 60 กิโลเมตร ซึ่งที่นี่ท่านจะได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์เย็นสบาย แฝงด้วยกลิ่นอายของอังกฤษจากยุคจักรวรรดิ์ เพราะเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่แสนสงบบนระดับความสูง ประมาณ 1,070 เมตร ในอดีตเมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นให้เป็นสถานที่พักตากอากาศชั้นเลิศของเจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษหลังพม่าปิดฉากระบอบกษัตริย์ที่เมืองมัณฑะเลย์ อังกฤษจึงได้ใช้เมืองนี้เป็นฐานบัญชาการรบ ปราบกบฏ และพวกกลุ่มต่อต้าน โดยเหล่าทหารของอังกฤษนั้น ส่วนมากมาจากทหารรับจ้างชาวอินเดีย และเนปาล ต่อมาเมื่อครั้งอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับพม่า ทหารเหล่านี้กลับรู้สึกผูกพันกับเมือง พิน อู วิน และไม่อยากย้ายกลับไปไหนจึงได้ตัดสินใจแต่งงานอยู่กินกับสาวพม่าในพื้นที่และสืบเชื้อสายมาจนถึงปัจจุบันท่านจะสามารถสังเกตได้ว่าผู้คนที่นี่หน้าละม้ายคล้ายแขกอินเดียผสมกับพม่า อย่างที่เขาเรียกว่า “ผิวพม่า นัยตาแขก”

เดินทางถึงพินอูวินช่วงเย็น นำชม สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี (National Kandawgyi Botanical Gardens) ซึ่งมีพื้นที่ถึง 177 เฮกตาร์ สวนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ. 1915 โดยสร้างให้มีลักษณะเหมือนกับวนพฤกษศาสตร์หลวงเมืองคิว (Royal Botanic Gardens) หรือ สวนคิว (Kew Gardens) ในประเทศอังกฤษ เนื่องจากเมืองพินอูลวิน มีภูมิอากาศที่เย็นเกือบตลอดทั้งปี จึงเหมาะแก่การปลูกดอกไม้เมืองหนาว ภายในสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ปลูกพืชพันธุ์พื้นเมืองกว่า 514 สายพันธุ์ พืชจากต่างประเทศ 74 สายพันธุ์ ปลูกไผ่ กว่า 75 ชนิด และกล้วยไม้พันธุ์พื้นเมืองกว่า 300 ชนิด นอกจากนี้ยังมีการปลูกดอกไม้อีกหลากหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะดอกกุหลาบ ซึ่งที่สวนแห่งนี้มีอยู่กว่า 25 สายพันธุ์เลยทีเดียว

–ค่ำ–
รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ Aurium Palace หรือเทียบเท่า

Day 4    PYIN OO LWIN – MANDALAY

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสักการะ วัดมหาอันทูกันธาเจดีย์ (Maha Ant Htoo Kan Thar Buddha) วัดที่มีตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งวัดจากมณฑลยูนานของจีน ได้สั่งให้ช่างฝีมือชาวพม่าในเมืองมัณฑะเลย์แกะสลักพระหินอ่อนขึ้น 3 องค์ หลังจากแกะสลักแล้วจึงอัญเชิญพระทั้ง 3 องค์ขึ้นบนรถบรรทุกเพื่อเดินทางไปที่มณฑลยูนานของจีน แต่เมื่อผ่านเมืองพินอูวินกลับเกิดอุบัติเหตุทำให้พระองค์หนึ่งตกลงมาจากรถ คนขับรถพยายามนำพระองค์ที่ตกลงมากลับขึ้นไปบนรถหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ กระทั่งเขาได้นอนหลับแล้วฝันไปว่าพระองค์นี้บอกกับเขาว่าไม่ต้องการไปอยู่ที่เมืองจีนแต่ต้องการอยู่ที่นี่ เขาจึงจากไปพร้อมกับพระอีก 2 องค์ ต่อมาชาวบ้านได้ย้ายพระองค์นี้ไปไว้ที่ที่เหมาะสมและสร้างวัดมหาอันทูกันธาเจดีย์ขึ้นเพื่อประดิษฐานพระองค์นี้

จากนั้นนำท่าน นั่งรถม้า ชมเมืองพินอูลิน เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

–เที่ยง–
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร และนำท่านเดินทางกลับเมืองมัณฑะเลย์

จากนั้นนำท่านไปยังเมืองมิงกุน พา ล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกล้เจดีย์ชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุระ ทวนน้ำไปหมู่บ้านมิงกุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระแต่อยู่บนเกาะกลางลำน้ำอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรือเท่านั้น

ชมซากเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างไม่เสร็จ มีสิงห์คู่ประดับอยู่ด้านหน้า นั่นคือเจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่ แล้วสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลย์เป็นผลสำเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระทำการใหญ่ขึ้นและยากขึ้น ด้วยการทำสงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน พร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้าทาสจำนวนมากก่อสร้างเจดีย์มิงกุนหรือเจดีย์จักรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุงจีนโดยทรงมุ่งหวังให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์ในสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดีย์ในสยาม ซึ่งในเวลานั้นถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ข้าทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจำนวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณัติของอังกฤษ แล้วทำการซ่องสุมกำลังเป็นกองโจร ลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวนให้เกิดสงครามอังกฤษ-พม่า อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พม่าเสียเมืองในที่สุด

อย่างไรก็ตาม งานก่อสร้างเจดีย์มิงกุนดำเนินไปได้เพียง 7 ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดีย์อันยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จึงปรากฏเพียงแค่ฐาน ทว่าใหญ่โตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มีความมั่นคงถึง 50 เมตร ซึ่งหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลกเพราะสูงถึง152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี พ.ศ.2381

ชมระะฆังมิงกุน ไม่ไกลจากฐานเจดีย์มิงกุนคือระฆังมิงกุน ที่พระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยสำเร็จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดีย์มิงกุน จึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนัก 87 ตัน เล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ต้องการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบ จึงรับสั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทันทีที่สร้างเสร็จ ปัจจุบันถือเป็นระฆังยักษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ่งแห่งพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไปแล้ว ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆังมิงกุนเป็นระฆังยักษ์ที่ยังคงส่งเสียงก้องกังวาน ทั้งนี้เคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของระฆังใบนี้ โดยให้เด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยู่ใต้ระฆังได้ถึง 100 คน

จากนั้นนำท่านชมเจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึงได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดีย์องค์นี้เป็นพุทธศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยหลักภูมิจักรวาลคือมีองค์เจดีย์สถิตอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อันเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางและโลกและจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ

–ค่ำ–
รับประทานอาหารเย็น เข้าพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ Sakura Hotel หรือเทียบเท่า

Day 5         MANDALAY – BANGKOK

–เช้ามืด–
นำท่านสักการะพระมหามัยมุนี คำว่า ‘มหามัยมุนี’ แปลว่า ผู้รู้อันประเสริฐ ชาวพม่าเรียกว่า ‘มหาเมียะมุนี’ หรือ ‘พระยะไข่’ เป็น 1 ใน 5 ศาสนวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์เก่าแก่คู่บ้านคู่บ้านของพม่า เปรียบได้กับพระแก้วมรกตของของไทย ปัจจุบัน ประดิษฐานที่เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีของพม่าในยุคราชวงศ์คองบอง เดิมทีเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของยะไข่ ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า ‘พทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม’ รอบๆวัดมีมุมสวยๆ อาคารหน้าตาแปลกๆ หลังคาสวย วัตถุโบราณให้ชม

กลับมารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นมุ่งหน้าสู่สนามบินมัณฑะเลย์ เตรียมตัวเชคอินสายการบิน Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG710 เวลา 14.10 น.

–16.35 น.–
เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รวม

 • ตั๋วเครืองบินตามระบุในโปรแกรม
 • อาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 3 ดาว / เกสต์เฮ้าส์ หรือเทียบเท่า ตามสภาพของเมืองนั้นๆ
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • สำรองที่นั่ง 10,000 บาท ภายใน 3 วัน​ ส่วนที่เหลือ​ชำระก่อนเดินทาง ​30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการ
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่าน สำหรับ Roadtrip และ 15 ท่าน สำหรับทริปมาตรฐาน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

Myanma-Chay #1 [Back To Gallery]

error: Content is protected !!