ทัวร์เลห์ ลาดัก แปงกอง

วันที่จัด
 • 1 – 8 พ.ค. 2562 ค่าทริป 49,900 บาท

รีวิวทริปเลห์ ลาดักกดที่นี่

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1     BKK- Delhi

17.30 น.
นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางด้วยสายการบิน JET AIRWAYS  เที่ยวบิน 9W063 กรุงเทพ – นิวเดลี (New Delhi)

20.10 น.
เหินฟ้าสู่ “กรุงเดลี” โดยสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W063 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)

23.15 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี เมืองนิวเดลี จากนั้นนำท่านรอเวลาเปลี่ยนเครื่องไปยังเลห์

วันที่ 2      Delhi – Leh – Shanti Stupa

03.00 น.
ออกเดินทางสู่เมืองเลห์ด้วยสายการบิน JET AIRWAYS ซึ่งเป็นหนึ่งในเที่ยวบินที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลก ในวันที่อากาศแจ่มใส ท้องฟ้าเปิด เราสามารถมองเห็นยอดของ K2, Nanga Parbat, Gasherbrum จากเครื่องบิน ที่สามารถเห็นได้ในระยะทางที่ทำให้ท่านรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับเทือกเขา นุน คุน (Nun Kun massif)

–เช้า–
ถึงสนามบินเลห์ Kushok Bakula แล้วเดินทางเข้าเมืองเลห์ พักผ่อนที่โรงแรม
***พักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกาย โดยตอนนี้แนะนำให้เคลื่อนไหวร่างกาย หรือทำอะไรอย่างช้าๆกว่าปกติ***

เมืองเลห์เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรลาดักห์แห่งเทือกเขาหิมาลัย อยู่ในรัฐจัมมู แคชเมียร์ มีพื้นที่ 45,110 ตร.กม.เป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอินเดีย อยู่ที่ความสูง 3,500 เมตรจาก ระดับน้ำทะเล มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 30,000 คน เลห์เคยเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญระหว่าง หุบเขาแม่น้ำสินธุ กับทิเบตทางทิศตะวันออก และกับแคชเมียร์ทางทิศตะวันตก และเป็นศูนย์กลางการค้า ระหว่างอินเดียกับจีนมาร่วมศตวรรษ สินค้าสำคัญในขณะนั้นคือ เกลือ เมล็ดข้าว ขนสัตว์ ผ้าไหม เป็นต้น ลาดักห์ แปลว่า ดินแดนแห่งช่องเขาสูง “Land of high passes” อยู่ในรัฐจัมมูและแคชเมียร์ ทางทิศเหนือของอินเดีย มีเทือกเขาคุนลุนอยู่ทางเหนือและเทือกเขาหิมาลัยอยู่ทางใต้ ชาวลาดักห์ประกอบไปด้วย คนเชื้อสายอินโด-อารยัน และเชื้อสายทิเบต เป็นเขตที่มีประชากรเบาบางที่สุดในเขตแคชเมียร์ ประชากรนับถือศาสนา พุทธนิกายมหายานแบบทิเบตมีภาษาและเครื่องแต่งกายแบบลาดักห์ ที่มีความคล้ายคลึงกับทิเบต

เข้าที่พัก พักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกาย โดยตอนนี้แนะนำให้ร่างกาย เคลื่อนไหว หรือทำอะไรอย่างช้าๆกว่าปกติ

–เที่ยง–
รับประทานอาหารเที่ยง 

–บ่าย–
พาท่านเที่ยวชมเมืองเลห์ เมืองที่ล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย เป็นเมืองที่ความสวยงามและมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับทิเบต พาไปชม Leh palace ที่มีอายุราว 400 ปีแล้ว มีลักษณะผนังสอบเข้าหากันคล้ายวังโปตาลาในธิเบต ชม วัดนัมเกล เซโม หรือ ป้อมแห่งชัยชนะ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1430 มีพระพุทธรูปความสูงประมาณอาคาร 3 ชั้น ในอดีตเคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของกษัตริย์ซิงเก นัมเกล ปัจจุบันเป็นสำนักงานของหน่วยอนุรักษ์โบราณสถานของรัฐบาลอินเดียสาขาลาดักห์ ป้อมแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นการฉลองชัยชนะเหนือกองทัพบัลติแคชเมียร์ ช่วงต้นศตวรรษที่ 16 เป็นอีกจุดชมวิวเมืองเลห์ที่งดงาม พาท่านไปชมพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้ากันที่ เจดีย์สันติภาพ (Shanti Stupa) เจดีย์สันติภาพ เป็นเจดีย์สีขาว ขนาดใหญ่โดยญี่ปุ่นเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อประกาศพระศาสนาและแสดงถึงสันติภาพแห่งโลก เจดีย์นี้ตั้งอยู่บนยอดเขาในแทบจังสปา ห่างจากเมืองเลห์ประมาณ 2 กิโลเมตร เราสามารถเดินขึ้นบันไดไปชมเจดีย์ได้ หรือ จะนั่งรถแล้วต้องเดินทางต่ออีกสัก 5 นาที จากเจดีย์เราสามารถมองเห็นเมืองเลห์ได้ในมุมสูง และมองเห็นพระราชวังเลห์ และ วัดนัมเกลและป้อมแห่งชัยชนะ

–ค่ำ–
รับประทานอาหารค่ำ เข้าที่พัก พักผ่อนตาอัธยาศัย

ทัวร์เลห์ ลาดัก

ทัวร์เลห์ ลาดัก

วันที่ 3     Leh – Lamayuru – Alchi – Leh

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นออกเดินทางไปสู่เมืองลามายูรู  ระหว่างทางแวะจุดชมวิว ที่เป็นจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำสินธุ กับแม่น้ำซันสการ์ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย แล้วเดินทางต่อไปชม วัดลามายูรู ซึ่งอยู่ห่างจากเลห์ 125 ก.ม. ซึ่งถูกสร้างโดยหินทราย วัดนี้เป็นของนิกาย Drigungpa อดีตเคยอยู่ในความดูแลของ Kadampa โรงเรียนของพุทธศาสนาแบบทิเบต ก่อนที่จะถูกนิกาย Drigungpa เข้ายึดครอง

–เที่ยง–
รับประทานอาหารเที่ยง

–บ่าย– 
จากนั้น ชมวัดอัลชิ (Alchi Monastery) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงขนาดใหญ่ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ในบริเวณประกอบไปด้วยอาคารต่างๆ เช่น หอประชุม วิหารต่างๆ รูปปั้นและไม้แกะสลักต่างๆ มีตำนานว่านำมาจากแคชเมียร์เมื่อศตวรรษที่ 11 จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองเลห์โดยเส้นทางเดิม

–ค่ำ–
รับประทานอาหารค่ำ เข้าที่พัก พักผ่อนตาอัธยาศัย

ทัวร์เลห์ ลาดัก

ทัวร์เลห์ ลาดัก

วันที่ 4     Leh – Nubra

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นมุ่งสู่ นูบร้าวัลเลย์ (Nubra Valley) จุดหมายปลายทางของวันนี้ นูบร้าวัลเล่ย์ อยู่ทางตอนเหนือของเลห์ เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำชย็อก (Shayok river) ไหลผ่าน มีอากาศอบอุ่นกว่าเลห์ และมีความสูงที่ต่ำกว่าเลห์ ทำให้อากาศสบายๆ และเหมาะแก่การปลูกผลไม้เช่น แอปเปิ้ล แอปปลิคอต การเดินทางมายัง นูบร้าวัลเล่ย์ จะต้องผ่านเส้นทางถนนที่สุงที่สุดในโลกและผ่านจุดที่สูงที่สุดของเส้นทางคือ Khardung La Pass ที่ระดับความสูงราว 5,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล จากจุดสูงสุดของเส้นทางสามารถเห็นแนวเขาคาราโครัม แห่งปากีสถาน ที่มีหิมะปกคลุมนูบร้าวัลเลย์ ซึ่งเส้นทางช่วงนี้ ถนนที่เราผ่านจะคู่ขนานไปกับแม่น้ำ จนถึงหุบเขานูบร้า

–เที่ยง–
รับประทานอาหารเที่ยง ให้ท่านได้ลองสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ คือการขี่อูฐสองหนอก ที่ทะเลทรายฮุนด้า (Hunder Sandune) ทะเลทรายสีขาว เมื่อมองไปสุดลูกหูลูกตาก็จะเห็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมพร้อมเนินทรายอยู่ข้างหน้า สวยมากครับ

–เย็น–
 รับประทานอาหาร เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์เลห์ ลาดัก

ทัวร์เลห์ ลาดัก

วันที่ 5    Nubra – Deskit – Khardung la pass – Leh

–เช้า–
หลังอาหารเช้า พาท่านชมวัดดิสกิต (Diskit Gompa) เป็นวัดเก่าแก่ และใหญ่ที่สุดในแถบนูบร้าวัลเล่ย์ นี้ สร้างในปี ค.ศ. 1420 มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เห็นโดดเด่น อยู่้ข้างหน้าวัด และเป็นจุดชมวิวที่ดีอีกจุดหนึ่งที่สามารถเห็นหมู่บ้านดิสกิตและหมู่บ้านฮุนเดอร์ที่อยู่ทางซ้ายมือที่ไกลออกไปได้อีก ก่อนออกเดินทางกลับเส้นทางเดิมมุ่งหน้าสู่เมืองเลห์

–เที่ยง–
รับประทานอาหารเที่ยง
ผ่านขึ้นสู่เส้นทางรถยนต์ที่ “สูงที่สุดในโลก” คาร์ดุงลาพาส จนถึงเมืองเลห์ เข้าที่พัก

–เย็น–
รับประทานอาหาร เข้าที่พัก พักผ่อนตาอัธยาศัย

วันที่ 6     Leh – Pangong Lake

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบแปงกอง (เดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ระยะทางถึงทะเลสาบ ซึ่งบนเส้นทางนี้จะวิ่งผ่าน จังลา พาส( Chang La Pass) เส้นทางรถยนต์ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 5,425 เมตร สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก    หลังจากข้ามผ่านแล้ว ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทิศน์อันสวยงาม

–เที่ยง–
รับประทานอาหารเที่ยง

–บ่าย–
เดินทางถึง ทะเลสาบแปงกอง (Pangong Lake) เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก คือมี  ความสูงถึง 4320 เมตร จากระดับน้ำทะเล น้ำในทะเลสาบแห่งนี้มีสีสันที่งดงามมาก โดยเฉพาะในช่วงเย็นน้ำจะมีสีน้ำเงินเข้ม และจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยตามมุมของดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงกระทบผืนน้ำ กว่า 70% ของพื้นที่ทะเลสาบนี้จะอยู่ในประเทศจีน (ทิเบต) ชื่นชมทัศนียภาพของทะเลสาบในยามพระอาทิตย์ตกดิน

–เย็น–
รับประทานอาหารเย็น

ทัวร์เลห์ ลาดัก

วันที่ 7 Pangong – Thiksey  – Shey – Leh

–เช้า–
ตื่นเช้ามาชมพระอาทิตย์ขึ้นให้แสงค่อยๆทอดผ่านตัวทะเลสาบเปลี่ยน ลำดับสีไปเรื่อยๆดูสวยงาม (ถ้าสภาพอากาศเอื้ออำนวย) รับประทานอาหารเช้าจากที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เลห์ เดินทางกลับสู่เลห์ (เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ชื่นชมวิวระหว่างทาง

–เที่ยง–
รับประทานอาหารเที่ยง
ระหว่างทางแวะชม วัดติ๊กเซ่ (Thiksey Monastery) วัดในนิกายหมวกเหลือง หรือ นิกายเกลุกปะ เป็นวัดที่ืถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของทิเบตน้อยเลยก็ว่าได้ อยู่ห่างจากตัวเมืองเลห์ไปราว 17 กิโลเมตร ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย์ซึ่งมีความสูงเท่าอาคารสองชั้น จากนั้นชม พระราชวังเชย์ (Shey Palace) สร้างโดยกษัตริย์ Deldan Namgyal ก่อสร้างเพื่อระลึกถึงพระบิดา Singge Namgyal และเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อน ภายในมีรูปปั้นของพระศากยมุณี เมืองเชนั้นเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ที่สุดของลาดัก ในช่วงก่อนศตวรรษที่ 15 เป็นพระราชวังฤดูร้อนมีอายุราว 500 ปีของกษัตริย์ผู้เคยยิ่งใหญ่ในอดีต เมื่ออยู่บนพระราชวังเชย์มองลงมาจะเห็นวิวที่สวยงาม

–เย็น–
รับประทานอาหาร เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 8 Leh – Delhi – BKK

07.15 น.
หลังอาหารเช้า เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพ โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเดลี  โดยสายการบิน JET AIRWAYS

08.50 น.
เดินทางถึงกรุงเดลี จากนั้นนำทุกท่าน ต่อเครื่อง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

13.55 น.
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W66

19.55 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


รวม

 • ตั๋วเครืองบินตามระบุในโปรแกรม
 • อาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 3 ดาว / เกสต์เฮ้าส์ หรือเทียบเท่า ตามสภาพของเมืองนั้นๆ
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ : 2 us / วัน / คน
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • ชำระส่วนแรกท่านละ 20,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการ
 • ออกทริปที่ 15 ท่าน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!