ทัวร์เลห์ ลาดัก แปงกอง

กำหนดการเดินทาง

*จัดทริปส่วนตัว  – ราคาพักเดี่ยว กรุณาสอบถามทีมงาน

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์

 

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ เเตกต่างอย่างไร

 • ทัวร์ครบทุกที่ ถ่ายรูปเต็มที่
 • เดินทางด้วย Jeep หรือ Tempo (ตามขนาดกรุ๊ป)
 • โรงแรม 3 ดาว (เลห์ ลาดัก) หรือเทียบเท่า

Line Line
ติดต่อเรา (กดจากปุ่มได้เลย)
painaima
painaimadotcom
02-635-3445
089-478-9334
travel@painaima.com

reviewbanner-morocco

 

 

icon-day-01

BKK- Delhi

18.00 น.  นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางด้วยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบิน 9W63
20.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี เมืองนิวเดลี
23.15 น. รับสัมภาระแล้วเดินทางเข้าที่พัก 

 

icon-day-02

Delhi – Leh – Shanti Stupa

05.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองเลห์ เดินทางถึง เมืองเลห์ เก็บสัมภาระเข้าที่พัก และพักผ่อนร่างกาย เพื่อให้ร่างกายได้ปรับสภาพกับความสูงและอากาศที่เบาบาง เพื่อป้องกันการเกิดอาการแพ้ความสูง เมืองเลห์ เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรลาดักห์แห่งเทือกเขาหิมาลัย อยู่ในรัฐจัมมู แคชเมียร์ มีพื้นที่ 45,110 ตร.กม.เป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอินเดีย อยู่ที่ความสูง 3,500 เมตรจาก ระดับน้ำทะเล มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 30,000 คน เลห์เคยเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญระหว่าง หุบเขาแม่น้ำสินธุ กับทิเบตทางทิศตะวันออก และกับแคชเมียร์ทางทิศตะวันตก และเป็นศูนย์กลางการค้า ระหว่างอินเดียกับจีนมาร่วมศตวรรษ สินค้าสำคัญในขณะนั้นคือ เกลือ เมล็ดข้าว ขนสัตว์ ผ้าไหม เป็นต้น ลาดักห์ แปลว่า ดินแดนแห่งช่องเขาสูง “Land of high passes” อยู่ในรัฐจัมมูและแคชเมียร์ ทางทิศเหนือของอินเดีย มีเทือกเขาคุนลุนอยู่ทางเหนือและเทือกเขาหิมาลัยอยู่ทางใต้ ชาวลาดักห์ประกอบไปด้วย คนเชื้อสายอินโด-อารยัน และเชื้อสายทิเบต เป็นเขตที่มีประชากรเบาบางที่สุดในเขตแคชเมียร์ ประชากรนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบทิเบตมีภาษาและเครื่องแต่งกายแบบลาดักห์ ที่มีความคล้ายคลึงกับทิเบต

เข้าที่พัก พักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกาย โดยตอนนี้แนะนำให้ร่างกาย เคลื่อนไหว หรือทำอะไรอย่างช้าๆกว่าปกติ

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง 

บ่าย พาท่านเที่ยวชมเมืองเลห์ เมืองที่ล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย เป็นเมืองที่ความสวยงามและมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับทิเบต พาไปชม Leh palace ที่มีอายุราว 400 ปีแล้ว มีลักษณะผนังสอบเข้าหากันคล้ายวังโปตาลาในธิเบต ชม วัดนัมเกล เซโม หรือ ป้อมแห่งชัยชนะ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1430 มีพระพุทธรูปความสูงประมาณอาคาร 3 ชั้น ในอดีตเคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของกษัตริย์ซิงเก นัมเกล ปัจจุบันเป็นสำนักงานของหน่วยอนุรักษ์โบราณสถานของรัฐบาลอินเดียสาขาลาดักห์ ป้อมแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นการฉลองชัยชนะเหนือกองทัพบัลติแคชเมียร์ ช่วงต้นศตวรรษที่ 16 เป็นอีกจุดชมวิวเมืองเลห์ที่งดงาม พาท่านไปชมพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้ากันที่ เจดีย์สันติภาพ (Shanti Stupa) เจดีย์สันติภาพ เป็นเจดีย์สีขาว ขนาดใหญ่โดยญี่ปุ่นเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อประกาศพระศาสนาและแสดงถึงสันติภาพแห่งโลก เจดีย์นี้ตั้งอยู่บนยอดเขาในแทบจังสปา ห่างจากเมืองเลห์ประมาณ 2 กิโลเมตร เราสามารถเดินขึ้นบันไดไปชมเจดีย์ได้ หรือ จะนั่งรถแล้วต้องเดินทางต่ออีกสัก 5 นาที จากเจดีย์เราสามารถมองเห็นเมืองเลห์ได้ในมุมสูง และมองเห็นพระราชวังเลห์ และ วัดนัมเกลและป้อมแห่งชัยชนะ


ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ เข้าที่พัก พักผ่อนตาอัธยาศัย

 

icon-day-03

Leh – Lamayuru – Alchi – Leh

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั้นออกเดินทางไปสู่เมืองลามายูรู  ชมวัดลามายูรู ซึ่งอยู่ห่างจากเลห์ 125 ก.ม. ซึ่งถูกสร้างโดยหินทราย วัดนี้เป็นของนิกาย Drigungpa อดีตเคยอยู่ในความดูแลของ Kadampa โรงเรียนของพุทธศาสนาแบบทิเบต ก่อนที่จะถูกนิกาย Drigungpa เข้ายึดครอง หลังจากนั้นแวะชมความงามของ Basgo Palace อยู่ทางทิศตะวันตกของเลห์ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้น ชมวัดอัลชิ (Alchi Monastery) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงขนาดใหญ่ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ในบริเวณประกอบไปด้วยอาคารต่างๆ เช่นหอประชุม วิหารต่างๆ รูปปั้นและไม้แกะสลักต่างๆ มีตำนานว่านำมาจากแคชเมียร์เมื่อศตวรรษที่ 11 จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองเลห์โดยเส้นทางเดิม

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ เข้าที่พัก พักผ่อนตาอัธยาศัย

 

icon-day-04

Leh – Shey – Thiksay –  Pangong Lake

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง พระราชวังเชย์ (Shey Palace) สร้างโดยกษัตริย์ Deldan Namgyal ก่อสร้างเพื่อระลึกถึงพระบิดา Singge Namgyal และเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อน ภายในมีรูปปั้นของพระศากยมุณี เมืองเชนั้นเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ที่สุดของลาดัก ในช่วงก่อนศตวรรษที่ 15 เป็นพระราชวังฤดูร้อนมีอายุราว 500 ปีของกษัตริย์ผู้เคยยิ่งใหญ่ในอดีต เมื่ออยู่บนพระราชวังเชย์มองลงมาจะเห็นวิวที่สวยงาม

พาท่านออกเดินทางไปชม วัดติ๊กเซ่ (Thiksey Monastery) วัดในนิกายหมวกเหลือง หรือ นิกายเกลุกปะ เป็นวัดที่ืถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของทิเบตน้อยเลยก็ว่าได้ อยู่ห่างจากตัวเมืองเลห์ไปราว 17 กิโลเมตร ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย์ซึ่งมีความสูงเท่าอาคารสองชั้น และให้ท่านได้ชมพิธีทำวัดเช้าของลามะที่ประจำอยู่ที่วัดนี้กันครับ

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร

บ่าย  ออกเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบแปงกอง (เดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)  ระยะทางถึงทะเลสาบ ซึ่งบนเส้นทางนี้จะวิ่งผ่าน จังลา พาส ( Chang La Pass) เส้นทางรถยนต์ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 5,425 เมตร สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก    หลังจากข้ามผ่านแล้ว ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทิศน์อันสวยงาม

เย็น  รับประทานอาหารเย็น แล้วเข้าที่พักสไตล์เตนท์ริมทะเลสาบ

 

icon-day-05

Pangong – Leh

เช้า ตื่นเช้ามาชมพระอาทิตย์ขึ้นให้แสงค่อยๆทอดผ่านตัวทะเลสาบเปลี่ยน ลำดับสีไปเรื่อยๆดูสวยงาม (ถ้าสภาพอากาศเอื้ออำนวย) รับประทานอาหารเช้าจากที่พัก ชม ทะเลสาบแปงกอง (Pangong Lake) เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก คือมี  ความสูงถึง 4320 เมตร จากระดับน้ำทะเล น้ำในทะเลสาบแห่งนี้มีสีสันที่งดงามมาก โดยเฉพาะในช่วงเย็นน้ำจะมีสีน้ำเงินเข้ม และจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยตามมุมของดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงกระทบผืนน้ำ กว่า 70% ของพื้นที่ทะเลสาบนี้จะอยู่ในประเทตจีน(ทิเบต)

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางกลับสู่เลห์ (เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ชื่นชมวิวระหว่างทาง

เย็น รับประทานอาหาร เข้าที่พัก พักผ่อนตาอัธยาศัย

icon-day-06

Leh – Nubra

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั้นมุ่งสู่ นูบร้าวัลเลย์ (Nubra Valley) จุดหมายปลายทางของวันนี้ นูบร้าวัลเล่ย์ อยู่ทางตอนเหนือของเลห์ เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำชย็อก (Shayok river) ไหลผ่าน มีอากาศอบอุ่นกว่าเลห์ และมีความสูงที่ต่ำกว่าเลห์ ทำให้อากาศสบายๆ และเหมาะแก่การปลูกผลไม้เช่น แอปเปิ้ล แอปปลิคอต การเดินทางมายังนูบร้าวัลเล่ย์ จะต้องผ่านเส้นทางถนนที่สุงที่สุดในโลกและผ่านจุดที่สูงที่สุดของเส้นทางคือ Khardung La Pass ที่ระดับความสูงราว 5,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล จากจุดสูงสุดของเส้นทางสามารถเห็นแนวเขาคาราโครัม แห่งปากีสถาน ที่มีหิมะปกคลุมนูบร้าวัลเลย์ ซึ่งเส้นทางช่วงนี้ ถนนที่เราผ่านจะคู่ขนานไปกับแม่น้ำ จนถึงหุบเขานูบร้า

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ลองสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ คือการ ขี่อูฐสองหนอก ที่ทะเลทรายฮุนด้า (Hunder Sandune) ทะเลทรายสีขาว เมื่อมองไปสุดลูกหูลูกตาก็จะเห็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมพร้อมเนินทรายอยู่ข้างหน้า สวยมากครับ

เย็น รับประทานอาหาร เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

icon-day-07

Nubra – Deskit – Khardung La Pass – Leh

เช้า หลังอาหารเช้า พาท่านชม วัดดิสกิต (Diskit Gompa) เป็นวัดเก่าแก่ และใหญ่ที่สุดในแถบนูบร้าวัลเล่ย์ นี้ สร้างในปี ค.ศ. 1420 มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เห็นโดดเด่น อยู่้ข้างหน้าวัด และเป็นจุดชมวิวที่ดีอีกจุดหนึ่งที่สามารถเห็นหมู่บ้านดิสกิตและหมู่บ้านฮุนเดอร์ที่อยู่ทางซ้ายมือที่ไกลออกไปได้อีก ก่อนออกเดินทางกลับเส้นทางเดิมมุ่งหน้าสู่เมืองเลห์

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร

บ่าย ผ่านขึ้นสู่เส้นทางรถยนต์ที่ “สูงที่สุดในโลก” คาร์ดุงลาพาสแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากจุดนี้ จนถึงเมืองเลห์ เข้าที่พัก ปล่อยอิสระช้อปปิ้ง เดินเล่นเที่ยวเมืองส่งท้าย ก่อนจะจากลาในวันรุ่งขึ้น

เย็น รับประทานอาหาร เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

Leh – Delhi – BKK

เช้า หลังทานอาหารเช้า ณ  ที่พัก  

08.55 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเดลีฯ” โดยสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W-2367

10.20 เดินทางถึงกรุงเดลี จากนั้นให้ท่านรับประทานอาหาร เที่ยง

14.00 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W-064

19.45 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เดลี ชั้น economy สัมภาระ 20 Kg
 • ค่าวีซ่า
 • ที่พักระดับ 3 ดาว (เลห์ ลาดัก) หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารทุกมื้อ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมตามระบุในโปรแกรม

ไม่รวม

 • มินิบาร์
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี ser tax 3% และ tax  7 %

การจองทริป

 • ชำระส่วนแรกท่านละ 5,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน 
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

 


Trip Gallery

 

ตารางทริปตลอดปี

GEDSC DIGITAL CAMERA

lehleh-5408-2229logo lehleh-5408-2376logo lehleh-5408-2415logo

GEDSC DIGITAL CAMERA

GEDSC DIGITAL CAMERA

GEDSC DIGITAL CAMERA

lehleh-5408-3146logo lehleh-5408-1723logo

GEDSC DIGITAL CAMERA

GEDSC DIGITAL CAMERA

Leave a Reply

Be the First to Comment!

เตือน
avatar
wpDiscuz
error: Content is protected !!