ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์

กำหนดการเดินทาง

*จัดทริปส่วนตัว  – ราคาพักเดี่ยว กรุณาสอบถามทีมงาน

Trip Review

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์

 

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ เเตกต่างอย่างไร

 • ทัวร์ครบทุกที่ ถ่ายรูปเต็มที่
 • เดินทางด้วย Jeep หรือ Tempo (ตามขนาดกรุ๊ป)
 • โรงแรม 3 ดาว (เลห์ ลาดัก) หรือเทียบเท่า

Line Line
ติดต่อเรา (กดจากปุ่มได้เลย)
painaima
painaimadotcom
02-635-3445
089-478-9334
travel@painaima.com

 

icon-day-01

BKK- Delhi

18.00 น.  นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางด้วยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบิน 9W63
20.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี เมืองนิวเดลี
23.30 น. รับสัมภาระแล้วเดินทางเข้าที่พัก 

 

icon-day-02

Delhi – Leh – Shanti Stupa – Spituk Gompa – Phayang Gompa

05.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองเลห์ เดินทางถึง เมืองเลห์ เก็บสัมภาระเข้าที่พัก และพักผ่อนร่างกาย เพื่อให้ร่างกายได้ปรับสภาพกับความสูงและอากาศที่เบาบาง เพื่อป้องกันการเกิดอาการแพ้ความสูง เมืองเลห์ เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรลาดักห์แห่งเทือกเขาหิมาลัย อยู่ในรัฐจัมมู แคชเมียร์ มีพื้นที่ 45,110 ตร.กม.เป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอินเดีย อยู่ที่ความสูง 3,500 เมตรจาก ระดับน้ำทะเล มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 30,000 คน เลห์เคยเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญระหว่าง หุบเขาแม่น้ำสินธุ กับทิเบตทางทิศตะวันออก และกับแคชเมียร์ทางทิศตะวันตก และเป็นศูนย์กลางการค้า ระหว่างอินเดียกับจีนมาร่วมศตวรรษ สินค้าสำคัญในขณะนั้นคือ เกลือ เมล็ดข้าว ขนสัตว์ ผ้าไหม เป็นต้น ลาดักห์ แปลว่า ดินแดนแห่งช่องเขาสูง “Land of high passes” อยู่ในรัฐจัมมูและแคชเมียร์ ทางทิศเหนือของอินเดีย มีเทือกเขาคุนลุนอยู่ทางเหนือและเทือกเขาหิมาลัยอยู่ทางใต้ ชาวลาดักห์ประกอบไปด้วย คนเชื้อสายอินโด-อารยัน และเชื้อสายทิเบต เป็นเขตที่มีประชากรเบาบางที่สุดในเขตแคชเมียร์ ประชากรนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบทิเบตมีภาษาและเครื่องแต่งกายแบบลาดักห์ ที่มีความคล้ายคลึงกับทิเบต

เยี่ยมชม วัดนัมเกล เซโม หรือ ป้อมแห่งชัยชนะ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1430 มีพระพุทธรูปความสูงประมาณอาคาร 3 ชั้น ในอดีตเคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของกษัตริย์ซิงเก นัมเกล ปัจจุบันเป็นสำนักงานของหน่วยอนุรักษ์โบราณสถานของรัฐบาลอินเดียสาขาลาดักห์ ป้อมแห่งชัยชนะนั้นสร้างเพื่อเป็นการฉลองชัยชนะเหนือกองทัพบัลติแคชเมียร์ ช่วงต้นศตวรรษ ที่ 16 เป็นอีกจุดชมวิวเมืองเลห์ที่งดงาม ชม Spituk จากนั้น ไปที่ Leh palace มีอายุราว 400 ปีแล้ว มีลักษณะผนังสอบเข้าหากันคล้ายวังโปตาลาในธิเบต เดินทางชม เจดีย์สันติภาพ (Shanti Stupa) เจดีย์สันติภาพ เป็นเจดีย์สีขาว ขนาดใหญ่โดยญี่ปุ่นเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อประกาศพระศาสนาและแสดงถึงสันติภาพแห่งโลก เจดีย์นี้ตั้งอยู่บนยอดเขาในแทบจังสปา จากเจดีย์เราสามารถมองเห็นเมืองเลห์ได้ในมุมสูง และมองเห็นพระราชวังเลห์ และ วัดนัมเกลและป้อมแห่งชัยชนะ

Dinner&Hotel รับประทานอาหารเย็นและกลับที่พัก พักตามอัธยาศัย

 

icon-day-03

Leh – Lamayuru – Alchi – Leh

เยี่ยมชม วัดลามายูรู ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในแคว้นลาดักห์ มีเรื่องเล่าในตำนานว่า บริเวณที่ตั้งของวัดแห่งนี้เคยเป็นทะเลสาบอันกว้างใหญ่ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพญานาค มีคำทำนายระบุไว้ว่า บริเวณที่ตั้งของวัดแห่งนี้จะเป็นสถานที่ๆ พระพุทธศาสนาจะเจริญสูงสุด และในปัจจุบัน วัดลามายูรู เป็นสถานที่ๆ ผู้ที่ต้องการศึกษาพระธรรมคำสอน เดินทางมาหาความสงบ ศึกษาพระธรรม และปฎิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมาก เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนดินแดนพุทธธิเบตแห่งนี้ เที่ยวชม วัดอัลชิ วัดเก่าเก่าแก่โบราณอายุร่วมหัสวรรษ ซึ่งตั้งอยู่ในดินแดนของหมู่บ้านเล็กๆอันแสนสงบ ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปเก่าแก่โบราณ เป็นพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ อันเป็นที่เคารพ ศรัทธายิ่ง ประเมินค่าไม่ได้ อายุร่วมหลายร้อยปี รวมถึงภาพเขียนฝาผนังที่มีอายุยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ชม ปราสาทบาสโก้ เมืองศูนย์กลางการค้า และการปกครองในอดีตของเลห์

Dinner&Hotel รับประทานอาหารเย็นและกลับที่พัก พักตามอัธยาศัย

 

icon-day-04

Leh – Thiksay – Hemis – Pangong Lake

เยี่ยมชม วัดติ๊กเซ่ (Thiksey Monastery) วัดในนิกายหมวกเหลือง หรือ นิกายเกลุกปะ เป็นวัดที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของทิเบตน้อยเลยก็ว่าได้ อยู่ห่างจากตัวเมืองเลห์ไปราว 17 กิโลเมตร ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย์ซึ่งมีความสูงเท่าอาคารสองชั้น และให้ท่านได้ชมพิธีทำวัดเช้าของลามะที่ประจำอยู่ที่วัดนี้กันครับ เยี่ยมชม วัดเฮมิส (Hemis Monastery) วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองลาดัคห์ สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 17 โดยพระเจ้าเซงกีผู้สร้างพระราชวังเลห์ อยู่ห่างจากเลห์ประมาณ 30 นาที วัดเฮมิสเป็นวัดทิเบตนิกายหมวกแดง อายุ 450 ปีเป็นวัดที่ใหญ่ เป็นที่เก็บ ทังก้า (Tangka) พระปทุมสมภพอายุมากกว่า 300 ปีสมบัติลํ้าค่าของชาวลาดักห์ ผู้ที่มีศรัทธาในพุทธศาสนานิกายตันตรยาน ก่อนเดินทางมุ่งหน้าสุ่ทะเลสาบแปงกอง

เดินทางสู่ ทะเลสาบแปงกอง (Pangong Tso) ระยะทางถึงทะเลสาบ ซึ่งบนเส้นทางนี้จะวิ่งผ่าน จังลาพาส( Chang La Pass) เส้นทางรถยนต์ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 5,425 เมตร สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก  หลังจากข้ามผ่านแล้ว ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทิศน์อันสวยงาม จนเดินทางถึง ทะเลสาบแปงกอง (Pangong Lake) เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก คือมี ความสูงถึง 4320 เมตร จากระดับน้ำทะเล น้ำในทะเลสาบแห่งนี้มีสีสันที่งดงามมาก โดยเฉพาะในช่วงเย็นน้ำจะมีสีน้ำเงินเข้ม และจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยตามมุมของดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงกระทบผืนน้ำ กว่า 70% ของพื้นที่ทะเลสาบนี้จะอยู่ในประเทตจีน(ทิเบต)

Dinner&Hotel รับประทานอาหารเย็นและกลับที่พัก พักตามอัธยาศัย

 

icon-day-05

Pangong – Leh – Nubra

เที่ยวชม Shey Palace ที่ใช้เป็นวังฤดูร้อนของกษัตริย์แห่งลาดักห์ ภายในมีรูปปั้นของพระศากยมุณี ที่ใหญ่ที่สุด ชม นูบร้าวัลเลย์ (Nubra Valley) ที่อยู่ทางตอนเหนือของเลห์ เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำชย็อก (Shayok river) ไหลผ่าน มีอากาศอบอุ่นกว่าเลห์ และมีความสูงที่ต่ำกว่าเลห์ ทำให้อากาศสบายๆ และเหมาะแก่การปลูกผลไม้เช่น แอปเปิ้ล แอปปลิคอต การเดินทางมายังนูบร้าวัลเล่ย์ จะต้องผ่านเส้นทางถนนที่สุงที่สุดในโลกและผ่านจุดที่สูงที่สุดของเส้นทางคือ Khardung La Pass ที่ระดับความสูงราว 5,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล จากจุดสูงสุดของเส้นทางสามารถเห็นแนวเขาคาราโครัม แห่งปากีสถาน ที่มีหิมะปกคลุมนูบร้าวัลเลย์ ซึ่งเส้นทางช่วงนี้ ถนนที่เราผ่านจะคู่ขนานไปกับแม่น้ำ จนถึงหุบเขานูบร้า  แล้วพาท่านเปลี่ยนอิริยาบทจากการนั่งรถมาตั้งแต่เช้า ร่วมกิจกรรมขี่อูฐสองหนอก ที่ทะเลทรายฮุนด้า (Hunder Sandune) ทะเลทรายสีขาว เมื่อมองไปสุดลูกหูลูกตาจะเห็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมพร้อมเนินทรายอยู่ข้างหน้า

Dinner&Hotel รับประทานอาหารเย็นและกลับที่พัก พักตามอัธยาศัย

 

icon-day-06

Nubra – Deskit – Khardung La Pass – Leh

เยี่ยมชม วัดดิสกิต (Diskit Gompa) เป็นวัดเก่าแก่ และใหญ่ที่สุดในแถบนูบร้าวัลเล่ย์ นี้ สร้างในปี ค.ศ. 1420 มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เห็นโดดเด่น อยู่ข้างหน้าวัด และเป็นจุดชมวิวที่ดีอีกจุดหนึ่งที่สามารถเห็นหมู่บ้านดิสกิตและหมู่บ้านฮุนเดอร์ที่อยู่ทางซ้ายมือที่ไกลออกไปได้อีก ก่อนออกเดินทางกลับเส้นทางเดิมมุ่งหน้าสู่เมืองเลห์

Dinner&Hotel รับประทานอาหารเย็นและกลับที่พัก พักตามอัธยาศัย

 

icon-day-07

Leh Delhi Bkk

เช้า หลังอาหารเช้า เดินทางกลับกรุงเดลลี โดยสายการบิน Jet Airways เมื่อเดินทางถึงเดลี ระหว่างต่อเครื่อง แวะเดินเล่นที่ห้าง Promenade ได้เวลาสมควรเดินทางกลับมาที่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jet Airway  เที่ยวบิน 9W 64 ออกเดินทางเวลา 14.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.45 น. โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 

 


GEDSC DIGITAL CAMERA

lehleh-5408-2229logo lehleh-5408-2376logo lehleh-5408-2415logo

GEDSC DIGITAL CAMERA

GEDSC DIGITAL CAMERA

GEDSC DIGITAL CAMERA

lehleh-5408-3146logo lehleh-5408-1723logo

GEDSC DIGITAL CAMERA

GEDSC DIGITAL CAMERA

รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เดลี ชั้น economy สัมภาระ 20 Kg
 • ค่าวีซ่า
 • ที่พักระดับ 3 ดาว (เลห์ ลาดัก) หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารทุกมื้อ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมตามระบุในโปรแกรม

ไม่รวม

 • มินิบาร์
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี ser tax 3% และ tax  7 %

การจองทริป

 • ชำระส่วนแรกท่านละ 5,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน 
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

 

ตารางทริปตลอดปี

Leave a Reply

Be the First to Comment!

เตือน
avatar
wpDiscuz
error: Content is protected !!