ทัวร์ตงชวน ฮุ่ยเจ๋อ คุนหมิง

วันที่จัด
 • กรุณาติดต่อทีมงาน


รีวิวทริปตงชวน ฮุ่ยเจ๋อ คุนหมิง

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

ไฮไลท์ของทริปนี้ อยู่ที่ หงถู่ตี้ หมู่บ้านที่แผ่นดินเป็นสีแดง และในหน้าฤดูเพาะปลูกจะถูกเติมแต่งด้วยสีสันนานาชนิด เช่นสีเขียวของพรรณพืชที่กำลังเติบโต   สีทองของทุ่งข้าวสาลี  สีขาวของดอกน้ำมัน และดอกมันฝรั่ง  สีส้มของดอกดาวเรือง  ส่วนอีกหนึ่งแห่งที่เราจะไปกันในทริปนี้ คือ ทุ่งหญ้าฮุ่ยเจ๋อ ทิวทัศน์ขุนเขาทุ่งหญ้ากว้างไกลสุดตา

วันที่ 1     Bangkok – Kunming – Huize
08.00น.
พบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และแจกเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

10.50น.
บินตรงสู่คุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG612

14.05 น.
เดินทางถึงสนามบิน รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศเดินทางไปฮุ้ยเจ๋อ (210 km.) เมืองฮุ่ยเจ๋อ “นครแห่งศาลเจ้า” ฮุ่ยเจ๋อ ตั้งอยู่ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน มีพื้นที่เพียง 3.6 ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงชิง ได้มีการก่อสร้างสมาคมศาลเจ้ามากถึง 108 แห่ง ซึ่งที่นี่มีประวัติการทำเหมืองแร่ถลุงทองแดง และตะกั่วมานานกว่า 3,000 ปี เหนือที่เห็นได้เด่นชัด นำท่านไปสัมผัสกับถนนคนเดิน และเมืองโบราณฮุ้ยเจ๋อ ยังมีชาวพื้นเมืองที่ยังใช้ชีวิตในเมืองโบราณ มีร้านขายของตามบ้านเรือนต่างๆ ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย

–ค่ำ–
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2     Huize – Dongchuan Red Land
–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า 
จากนั้นนำท่านเดินทางชมทุ่งหญ้าฮุ่ยเจ๋อ ชมภูเขาหญ้าต้าไห่สูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 3570 เมตรถึง 4017 เมตร ยอดเขาสูงที่สุดคือกู่หนิวไจ้ (ก็คือภูเขาเจี้ยงหยุนน่ง) สูงจากระดับน้ำทะเล 4017.3 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาอูเหมิ่งซาน กษัตริย์แห่งหนานเจ้าในสมัยราชวงศ์ถังได้กำหนดให้เป็นเทือกเขาแห่งตะวันออก คนเลี้ยงวัวบนภูเขาหญ้าที่ดูเรียบง่าย เรื่องเล่าที่งดงามซึ่งประทับใจผู้คนเป็นขนบธรรมเนียมที่เต็มไปด้วยท่วงทำนองและเป็นที่ประทับใจของผู้คน ภูเขาหญ้าต้าไห่ประกอบด้วยยอดเขา หญ้า น้ำ, แสง, ดอกไม้, เมฆ, หิมะ, ถ้ำ, ประกอบเป็นท่วงทำนองที่โดดเด่นยังมีชื่อเรียกว่านิวซีแลนด์แห่งยูนนาน

–เที่ยง–
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยังตงชวน ตงชวน (Dongchuan) หรือ หงถู่ตี้ (Hongtudi) หงถู่ตี้ แปลว่า แผ่นดินสีแดง เป็นอำเภอที่อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดคุนหมิง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลีมันสำปะหลัง พืชผัก และดอกไม้นานาพันธุ์ ในเดือนกันยายน จะเป็นช่วงที่ดอกมัสตาร์ดและดอกไม้หลากหลายพันธุ์บาน ทำให้เกิดสีสันมากมายของดอกไม้ตัดกับดินสีแดงเข้ม สลับกับสีท้องฟ้าสีฟ้าใสของฤดูใบไม้ร่วงเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่สวยที่สุดอีกเดือนหนึ่งในการมาเยือนแผ่นดินสีแดงนี้ รอชมพระอาทิตย์ตกพร้อมกัน

–เย็น–
รับประทานอาหารเย็น  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก (พักบนเขา)

วันที่ 3     Dongchuan Red Land
–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า (อาหารกล่อง) มุ่งหน้าชื่นชมและถ่ายภาพดวงอาทิตย์ขึ้นที่ต่าหม่าข่าน มองหมู่บ้านต่าหม่าขานลงมาจากเนินสูงริมทางหลวง เป็นทิวทัศน์ท้องทุ่งที่เงียบสงบ ด้านซ้ายมือสามารถมองเห็นภูเขาหิมะที่อยู่ไกลๆ และแผ่นดินสีแดงที่อยู่ใกล้พร้อมกับภูเขาลูกเล็กๆที่เผยให้เห็นดินสีแดง เบื้องหน้าด้านขวามือสามารถถ่ายภาพเทือกเขาเป็นชั้นๆพร้อมกับหมอกสีขาวที่ลอยล่อง ดวงอาทิตย์สีแดงลอยอยู่ระหว่างฟ้ากับดิน ทำมุมกับหมู่บ้านบนแผ่นดินสีแดง,ถ่ายภาพควันไฟจากการทำอาหารที่ลอยอ้อยอิ่ง งดงามเป็นที่สุด หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่ทุ่งนาจันทรา ต้นไม้เทพยดา เล่อผู่อาวเป็นต้นเพื่อชื่นชมและถ่ายภาพทิวทัศน์ที่สวยงาม รอบๆบริเวณ ที่นี่ยังมีนาขั้นบันไดที่สามารถเพาะปลูกข้าวนาน้ำได้ มีบางส่วน เหมือนนาขั้นบันไดหยวนหยาง แต่มีขนาดเล็กกว่าฤดูใบไม้ผลิ สามารถถ่ายภาพบรรยากาศหลังจากการทดน้ำเข้านาได้ ฤดูใบไม้ร่วงกลับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง ฤดูที่เหมาะสมที่สุดในการถ่ายภาพแผ่นดินสีแดงคือเดือน 5 ถึงเดือน 11 ซึ่ง เป็นฤดูเก็บเกี่ยว เป็นช่วงเวลาที่ธัญพืชซึ่งเพิ่งถูกเก็บเกี่ยวในท้องนาผืนใหญ่กับแผ่นดินสีแดงประกอบกันขึ้นเป็นกลุ่มสีทึ่มีรูปร่างแตกต่างกัน แต่งแต้มด้วยกลุ่มคนที่กำลังเก็บเกี่ยวและไถนา เพิ่มเติมความมีชีวิตชีวาให้กับภาพถ่ายได้ไม่น้อย ส่วนในฤดูกาลอื่นก็มีสีเขียวของธัญพืชและแผ่นดินสีแดงประกอบกันเป็นแถบเส้นที่สวยงามโดยเฉพาะในเดือนแปด เดือนเก้า ดอกผักน้ำมันแปลงใหญ่และสีแดงของดอกข้าวสาลีผสมผสานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงประกอบเป็นผืนภาพแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีสีสันวิจิตรงดงามที่ไม่อาจคาดเดาได้

–เที่ยง–
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ช่วงบ่ายนำท่านไปตามจุดถ่ายภาพต่างๆ อย่างเต็มอิ่ม

–ค่ำ–
รับประทานอาหาร และนำท่านเข้าสู่ที่พัก (พักบนเขา)

วันที่ 4     Dongchuan – Kunming
–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า (อาหารกล่อง) มุ่งหน้าชื่นชมและถ่ายภาพดวงอาทิตย์ขึ้นอีกวัน ชื่นชมบรรยากาศ ทิวทัศน์ของตงชวนอีกครั้ง ก่อนเดินทางกลับคุนหมิง

–เที่ยง–
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ช่วงบ่ายนำท่านเดินทางกลับสู่คุนหมิง (เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

–ค่ำ–
รับประทานอาหาร และนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 5     Kunming – Bangkok
–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านไปยังเมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซ้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

–เที่ยง–
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

15.20น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG613

16.30น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

ทัวร์ตงชวนรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-คุนหมิง
 • น้ำหนักสัมภาระตามแต่ละสายการบินกำหนด
 • ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 • ค่าวีซ่าแบบปกติ (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท เงื่อนใขตามกรมธรรม์

ทัวร์ตงชวนไม่รวม

 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี ser tax 3% และ tax  7 %

การจองทริป

 • ชำระส่วนแรกท่านละ 10,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 60 วัน 
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

Trip Gallery
[gallery_bank type=”images” format=”masonry” title=”true” desc=”false” responsive=”true” display=”all” sort_by=”random” animation_effect=”bounce” album_title=”false” album_id=”27″]
error: Content is protected !!