ทัวร์จีน ธิเบต เขาไกลาส 12 วัน 11 คืน

วันที่จัด
 • 1 – 12 พ.ค. 2561 ค่าทริป 129,000 บาท


รูปรีวิวทริปจีน ธิเบต

…รีวิวทริปจีน ธิเบต

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

Day 1     Bangkok – Chengdu

18.00 น.  นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES ทีมงานอำนวยความสะดวก และเตรียมเอกสารให้แก่ท่าน

20.30 น.   นำท่านเหินฟ้าไปยังเมืองเฉินตู เที่ยวบินที่ MU 5036

00.20 น.   เดินทางถึงสนามบิน เฉินตู เสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านขึ้นรถบัสไปพักผ่อนที่โรงแรม

 

Day 2     Chengdu – Lhasa – Norbulinga

–เช้า–

รับประทานอาหารเช้า (อาหารกล่อง) และเช็คเอาท์ ออกเดินทางไปสนามบินในประเทศ
เช็คอินสายการ CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5473 เวลา 08.25 น. บินสู่เมืองลาซา ทิเบต

10.50 น.   ถึงสนามบินลาซา หลังตรวจรับสัมภาระเรียบรัอย นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมือง “ลาซา”  เมืองหลวงของทิเบต เป็นดินแดนสวรรค์บนฟ้าที่เรียกขานกันว่า “หลังคาโลก” ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,650 เมตร ออกซิเจนที่ลาซาจึงค่อนข้างจะบางเบา ปัจจุบันเป็นทิเบตเป็นเขตปกครองตนเองเทียบเท่ามณฑลหนึ่งของประเทศจีน    ในปี ค.ศ. 1951 ทางประเทศจีนได้ใช้กำลังทหารจากเมืองเฉินตูบุกเข้ายึดครองทิเบต ทำให้องค์ดาไลลามะ ต้องอพยพออกจากทิเบตพร้อมด้วยผู้ติดตามอีกประมาณ 5 หมื่นคนและได้ไปตั้งถิ่นฐานแห่งใหม่ของตนเองในประเทศอินเดียและเนปาล

นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อน เพื่อปรับสภาพร่างกาย เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ระดับสูง กว่าระดับน้ำทะเลมาก มีความกดดันอากาศสูงกว่าปกติ ท่านอาจจะมีอาการ อ่อนเพลียบ้าง หรือปวดศรีษะ บางทีอาจท้องเสีย ท่านต้องพักผ่อนมากๆ ที่สำคัญ   ท่านไม่ควรอาบน้ำ สระผม หรือสูบบุหรี่ทันที

–บ่าย–

หลังรับประทานอาหารกลางวัน พาทุกท่านไปชม พระราชวังฤดูร้อน นอร์บูลิงกา ของดาไลลามะ สร้างโดยดาไลลามะ องค์ที่ 7 เมื่อปี ค.ศ. 1755  (นอร์บูลิงกา หมายถึง อุทยานอัญมณี) ต่อมา ดาไลลามะ องค์ที่ 8 ได้ขยายสวนและขุดทะเลสาบขึ้น ที่นี่ถูกก่อสร้างและต่อเติมมาเรื่อยๆ จนพระราชวังแห่งนี้มีทั้งหมดกว่า 370 ห้อง รวมถึงตำหนักของดาไลลามะ องค์ที่ 14 ด้วย ซึ่งพระองค์ใช้เงินส่วนตัวในการสร้างขึ้น และได้เคยประทับอยู่ที่นี่กว่าสองปี ก่อนที่จะย้ายไปอินเดีย ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้เปิดให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

** เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย **

Day 3    Potala Palace – Jokhang – Sera Monastery – Barkhor Street

–เช้า–

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ก่อนจะพาท่านเยี่ยมชม พระราชวังฤดูหนาว โปตาลา ของดาไลลามะ (โปตาลา หมายถึง ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตว์) เป็นสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดของธิเบต ถูกสร้างขึ้นเมื่อราวๆช่วงกลางศตวรรษที่ 7 โดยพระเจ้าซองเซ็น กัมโป เดิมทีเป็นที่ประทับของกษัตริย์ จนถึงสมัยของพระเจ้าซองขปะ ทรงเริ่มมีตำแหน่งดะไลลามะขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งตำแหน่งนี้ปรียบดั่งพระสังฆราช พระราชวังแห่งนี้จึงกลายมาเป็นอารามหลวง อารามหลวงแห่งนี้ได้รับการบูรณะมาเรื่อยๆ ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดจะเป็นช่วงของดาไลลามะองค์ที่ 5 เป็นผู้ที่ได้รับกรยกย่องว่าสร้างความแข็งแกร่งความก้าวหน้าให้กับประเทศ แต่เป็นที่น่าเสียใจ ท่านเกิดสวรรคตในระหว่างนั้นและเพื่อไม่ให้เป็นการสร้างความแตกแยกในประเทศ จึงทำให้ต้องปิดข่าวเป็นเวลา 15 ปี จนอารามหลวงแห่งนี้ได้บูรณะจนเสร็จสมบูรณ์ มีทั้งหมด 13 ชั้น ซึ่งจะสามารถเห็นวิวทั่วทั้งลาซา และอยู่ที่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,220 เมตร อาคารจะประกอบไปด้วยหลากสีตามลักษณะการใช้งาน แดง ขาว และเหลือง ราวๆ 1,000 ห้องกันเลยทีเดียว
 

หลังจากนั้น เยี่ยมชม วัดโจคัง เป็นที่รู้จักว่า Tibet as the Tsuglhakhang เป็นวัดที่สำคัญและถือเป็นศูนย์กลางของแห่งความศรัทธาของชาวทิเบต วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 โดย กษัตริย์ SongtsenGampo เป็นวัดที่รวบรวมศิลปะ สถาปัตยกรรมไว้หลากหลาย เช่น ของจีน ทิเบต เนปาล และแคชเมียร์เป็นต้น โดย  วัดโจคังนี้มีอายุกว่า 1,300 ปีมาแล้วและยังได้ขึ้นทะเบียนว่าเป็นมรดกโลกอีกด้วย  ทุกๆปี จะมีผู้แสวงบุญหลายพันคน จากทั่วทุกสารทิศของธิเบต มาที่วัดแห่งนี้ หาก มองจากหลังคาของวัด จะสามารถเห็นวิวที่สวยงามของพระราชวังโปตาลา

–เที่ยง–

รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นพาทุกท่านเยี่ยมชม วัดเซรา ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาตาติปู สร้างโดยศิษย์รูปหนึ่งของท่านซองฆะปะเมื่อ ค.ศ. 1419 (ซองฆะปะเป็นผู้ปฏิรูปและก่อตั้งพุทธศาสนาลัทธิเกลุคปะ ตามตำนานเล่าว่าท่านคือพระอาจารย์ของดาไลลามะที่ 1)  (เซรา ในภาษาธิเบต หมายถึง สวนกุหลาบป่า เนื่องจากในอดีตเคยมีกุหลาบนั้นขึ้นเต็มไปหมด)  จุดเด่นที่นี่คือ อุโบสถ Tsogshen นับเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดโดยมีขนาดถึง 1,000 ตารางเมตรเลยทีเดียว ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรย และ รูปคารพต่างๆและทุกท่านสามารถชมการอภิปรายปรัชญาศาสนาพุทธในธิเบต ที่ลานโต้วาทีได้

จากนั้นอิสระช็อปปิ้งที่ตลาดท้องถิ่น Barkhor Street หรือถนนแปดเหลี่ยม อยู่ใจกลางเมืองลาซา เป็นจุดรวมศาสนา วัฒนธรรม ศิลปะหัตกรรมตลอดจนวัฒนธรรมของทิเบต ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ตลาดถนนแปดเหลี่ยมมากไปด้วยร้านค้า สองข้างเต็มไปด้วยแผงขายสินค้าศิลปหัตถกรรมของชาวทิเบตมากมาย

–เย็น–
รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก

Day 4    Lhasa – Karola Glacier – Yamdrok Lake – Gyantse Kumbum – Shigatse

–เช้า–

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชมธารน้ำแข็ง Karola Glacier สามารถชมได้โดยมีระยะห่างเพียง 300 เมตรเท่านั้น จากนั้นระหว่างทางเราจะแวะ Yamdrok lake หนึ่งใน3ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของทิเบต (Namtso, Manasarovar, Yamdrok) ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของแม่น้ำ Yarlong Tsangpo ในเขต Shannan 100กิโลเมตรไปทางทิศใต้ของทิเบต

–เที่ยง–

รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นชมสิ่งก่อสร้างซึ่งถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเลิศที่ชาวทิเบตภาคภูมิใจ คือ เจดีย์ เจียนเซ่ คุมบุม (Gyangtse Kumbum Stupa) ตรงกลางของสถูปเป็นสัญลักษณ์แทนทางอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำไปสู่การปลดปล่อยทางวิญญาณหรือมัณฑาลา (Mandala) และยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วาดไว้เมื่อศตวรรษที่ 15 โดยชาวเนปาล เดินทางไปยัง เมืองชิกัทเซ่ เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเมืองเซการ์ อยู่ห่างจากลาซามาทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 250 กิโลเมตร เดิมทีเมืองนี้ชื่อเมือง ซัมดรับเซ่ เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและศูนย์แห่งราชการ

–เย็น–

รับประทานอาหารเย็น จากนั้นเข้าที่พัก

 

Day 5     Shigatse – Tashi Lhunpo Monastery – Saga

–เช้า–

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านแวะชม วัดทาชิลุนโป (Tashilhunpo Monastery) เป็นสถานที่พำนักของปัญเชนลามะ สร้างในสมัย ค.ศ. 1447 โดยองค์ดาไลลามะที่ 1 ซึ่งเป็นหลานและลูกศิษย์ของซองคาปา เป็นสถานที่พำนักของปันเชนลามะ ผู้ที่เป็นผู้นำทางศาสนาสูงสุดรองจากดาไลลามะ ภายในบริเวณวัดมีสถูปเก็บพระศพขององค์ปันเชนลามะ รวมถึงองค์ที่ 10 ซึ่งสร้างอย่างยิ่งใหญ่ ใช้ทองคำและเครื่องประดับที่มีค่ามหาศาล มีพระศรีอริยเมตไตร หรือพระพุทธเจ้าในอนาคต ซึ่งมีขนาดใหญ่สูง 26 เมตรประดิษฐานอยู่ด้วย

–เที่ยง–
รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางไป เมืองเซการ์ ตามเส้นทางสายมิตรภาพผ่านเทือกเขาหิมาลายา ช่วงระหว่างเส้นทางนี้ เราจะได้เห็นวิวทิวทัศน์มหัศจรรย์ของธรรมชาติ ไปตลอดทาง

–เย็น–

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางถึงเมืองเซการ์ค่ำๆ และนำท่านเข้าที่พัก

Day 6     Saga – Darchen – Lake Manasarovar

–เช้า–

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ก่อนออกเดินทางต่อไปชมแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชีย แม่น้ำซากา ผ่านวิวหุบเขาใหญ่ที่เต็มไปด้วยหญ้า หากมองไปทางทิศใต้จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะและเห็นทุ่งหญ้าสีเหลือง ระหว่างทางทุกท่านจะได้เห็นธรรมชาติต่างๆมากมายและ ประสบการ์ณครั้งหนึ่งในชีวิตในการเดินทางไปถึงหลังคาโลกของทิเบต

–บ่าย–

ในช่วงบ่ายจะเข้าสู่เขตเขาไกรลาส หลังจากผ่าน Mayun-la ก่อนที่เมือง Hor Qu คุณจะได้เห็น ทะเลสาบมานัสโรวาร์ หรือทะเลสาบมาปาม (Mapham Yum-Tso) หมายถึง ทะเลสาบแห่งชัยชนะ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ความสูง 4,560 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล หนึ่งในทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของธิเบต น้ำทะเลสาบเป็นสีฟ้า เบื้องหน้ามีทุ่งหญ้าสีแดง มีเทือกเขาหิมะกูร์ล่ามันดาทาเป็นฉาก ในความเชื่อของ   คัมภีร์ปุราณะ (Puranas) ของศาสนาฮินดูได้ระบุว่า ทะเลสาบแห่งนี้ถูกสร้างอยู่ในหัวใจของพระพรหมก่อนที่จะอุบัติขึ้นบนโลกและเชื่อว่า น้ำนี้เป็นน้ำบริสุทธิ์ใครได้ดื่มกินจะได้กลับคืนสู่ดินแดนของพระศิวะเมื่อเสียชีวิตลง ซึ่งเท่ากับเป็นการล้างบาปไปชั่วร้อยชาติ ระหว่างทางไปเขาไกรลาส ในฤดูร้อน คุณจะได้พบเห็นนักแสวงบุญนับพันคน ที่ทำพิธีทางศาสานาฮินดู คือการสวดมนต์ โดยเดินตามเส้นทางแสวงบุญรอบๆทะเลสาบ ใช้เวลาในการเดินไปชมรอบๆริมทะเลสาบและพักค้างคืนที่่เกสต์เฮาส์ใกล้ๆทะเลสาบ

–เย็น–

รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก

Day 7     Trek day one (Outer circuit) – Darchen to Drirapuk (20km)

–เช้า – เย็น–
รับประทานอาหารเช้าจากที่พัก วันนี้เริ่มต้นเดินแสวงบุญรอบภูเขาไกรลาส จาก ตาเชน  การเดินแสวงบุญรอบภูเขาไกรลาส ชาวทิเบตเรียกว่า โคร่า (Kora) เริ่มจากที่ตาเชน ระยะทางในการเดินทั้งหมด ประมาณ 52 กิโลเมตร  การเดินทางไปเขาไกลลาสมักจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณสามวัน และหยุดที่โคร่า ตาเชน คือการเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการเดินป่าและชมภูเขาศักดิ์สิทธิ์ หลังจากที่ออกจาก ตาเชน แล้ว มีหุบเขาที่เรียกว่า Dsarshungเป็นทีพัก ช้า ม้า วัว ของป่าและรอเพือส่งต่อลูกค้า คุณสามารถเดินไปตามหน้าผาที่สวยงามและมุ่งหน้าไปทาง ดีราปุค ตลอดการเดินทางจะมีเต้นท์เรียงรายซึ่งทุกท่านสามารถ ลองเครื่องดื่มหรือลิ้มลองรสโยเกิร์ตของผู้คนท้องถิ่นเหล่านั้น หลังจากนั้นค่อยๆขึ้นไปยังหุบเขาและจะใช้เวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงถึงจะถึง วัดดีราปุค

Day 8     Trek day two – Drirapuk to Dzultripuk(18km)

–เช้า – เย็น–

รับประทานอาหารเช้าจากที่พักวันนี้ ก่อนเริ่มเดินโครา ตามเส้นทางภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ เขาไกรลาสกันต่อ โดยในระหว่างทางการเดิน ท่านจะได้พบเจอนักแสวงบุญที่เดินทางมาจากทิเบต อินเดีย เนปาล พระลามะมาประกอบพิธีทางศาสนาที่ริมทะเลสาบ การเดินโคร่ารอบภูเขาไกรลาสนั้นเป็นถือเป็นกุศลยิ่งใหญ่ของผู้คนหลายศาสนา ทั้งเด็กเล็กหนุ่มสาวคนชราต่างก็เดินหมุนกงล้อมนต์ หลายคนเดินสลับกับน้อมตัวลงกับพื้นดินเพื่อกราบอัษฎางคประดิษฐ์วนรอบภูเขาไกรลาส

**อัษฎางคประดิษฐ์คือ การกราบโดยให้อวัยวะทั้ง 8 จุดจรดพื้น คือ หน้าผาก 1 ฝ่ามือ 2 หน้าอก 2 เข่า 2 และปลายเท้า 2 บางตำราบอกว่า มือ 2 หน้าอก 1 หน้าผาก 1 ตา 2 คอ 1 กลางหลัง 1 หรืออีกนัยหนึ่งว่า มือทั้ง 2 หน้าอก 1 หน้าผาก 1 เข่า 1 เท้า 1 วาจา 1 ใจ 1 รวมเป็น 8

Day 9     Trek day three- Dzultripuk to Darchen(14km) – Guge ruin

–เช้า – เย็น–

ช่วงสุดท้ายของการเดินแสงบุญ เราจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพื่อเดินมาให้ถึง ตาเชน หลังจากนั้น ทานอาหารกลางวันและ ออกเดินทางต่อเมืองโบราณ กู่เก๋อ

Day 10    Zanda – Tholing Monastery – Pangong Lake – Ngari

–เช้า–

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชม วัดโถหลิง Tholing Monastery อยู่ในเมืองซานด้า เป็นพุทธสถานที่สำคัญที่สุดของทิเบตตะวันตก คำว่า Tholing ภาษาธิเบตแปลว่าบินอยู่บนฟ้าตลอดกาล ในวัดมีภาพจิตกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามด้วยโทนสีอ่อนต่างจากภาพอื่นๆที่ใช้สีฉูดฉาด เน้นสีแดงเป็นหลัก ยังมีภาพเล่าพระราชประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

ชม ความงามของเมือง กู่เก๋อ ที่ครอบคลุมดินแดนในเขตเงอะรีหรือทิเบตตะวันตกปัจจุบัน ใกล้ๆชายแดนจีน-อินเดีย มีเมืองหลวงเดิมชื่อซานด้า (Zanda) อยู่ริมแม่น้ำสัตเลจหรือแม่น้ำแดง รอบๆเมืองซานด้านี้มีลักษณะภูมิประเทศอันแปลกตาคล้ายกับแกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) ของอเมริกา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นโตรกผาสูงซึ่งเกิดจากการที่หินทรายแดงถูกน้ำกัดเซาะเป็นร่องลึก สันนิษฐานว่าเมื่อหลายปีก่อนพื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีเส้นรอบวง 500 กิโลเมตร การยกตัวของเทือกเขาหิมาลัยทำให้ก้นทะเลสาบนี้ยกตัวสูงขึ้นตามไปด้วย น้ำจึงเหือดแห้งไป พื้นดินก้นทะเลสาบผ่านการกัดเซาะของลมและน้ำเป็นล้านปีจึงเกิดเป็นภูมิประเทศแบบที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ได้เวลาสมควรเดินทางต่อ สู่เมือง นาการี

–เที่ยง–

รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ ชมทะเลสาบแปงกอง Pangong คือทะเลสาบน้ำเค็มสีครามสด (สี turquoise) ที่อยู่สูงที่สุดในโลก เป็นทะเลสาบที่มีภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ เราจะได้เห็นภาพท้องฟ้าสีครามกับเนินเขาที่มีพื้นผิวแปลกตา สะท้อนอยู่ในน้ำใสๆ ของทะเลสาบ โดยมีธงมนต์หลายร้อยผืนและเจดีย์สีดำเป็นฉากหน้า ผู้คนมากมายต่างเดินทางมาเพื่อพิสูจน์ความงามของทะเลสาบแห่งนี้

–เย็น–
รับประทานอาหารเย็น จากนั้นเข้าที่พัก

Day 11    Ngari – Lhaza

–เช้า–

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับลาซา

13.10 น.   มุ่งหน้าสู่ลาซา โดยสายการบิน TIBET AIRLINES เที่ยวบินที่ TV 6018

14.55 น.   เดินทางถึงลาซา เข้าเชคอินที่โรงแรม

–เย็น–

รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 12    Lhasa – Chengdu – Bangkok

–เช้า–

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารขอโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับเฉิงตู

11.55 น.   เดินทางกลับสู่เฉิงตู โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบินที่ MU 5474

13.55 น.   เดินทางถึงสนามบินเฉิงตู รอต่อเครื่องเพื่อกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบินที่ MU 5035 เวลา 17.05 น.

19.30 น.   ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

**รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม**

 

รวม

 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • สำรองที่นั่ง 30,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-44 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนไขการบริการ
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 10 ท่าน
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 30,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 60 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!