ทัวร์ภูฏาน

วันที่จัด
 • กรุณาติดต่อทีมงาน


รีวิวทริปภูฏานกดที่นี่

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1     กรุงเทพฯ – พาโร –  ทิมพู

04.00 น. 
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินสายการบิน Bhutan Airlines กรุงเทพฯ-พาโร เที่ยวบิน B3-701

10.05 น. 
เดินทางถึง เมืองพาโร ระหว่างทางแวะจุดชมวิวเมืองพาโร จากจุดนี้สามารถมองเห็น สนามบินพาโร ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเห็นได้ว่า สนามบินแห่งนี้มี Runway ที่สั้นมาก โดยเมืองเครื่องบินจะลงจอด จะต้องทำการบินผ่านหุบเขา และตีวงเลี้ยว ทันที นับเป็นสนามบินที่มีรันเวย์สั้นที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

–เที่ยง–
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้น แวะชมวิวทิวทัศน์ที่ วัดตัมชู (Tamchoe Monastery) ซึ่งมี
สะพานโซ่เหล็ก (The  Iron chain bridges in Bhutan) เก่าแก่อยู่ด้านหน้าวัด วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนจุดที่ที่มีแม่น้ำสองสายไหลมารวมกัน สร้างโดยลามะทังทนเกลโป และมีสะพานเหล็กข้ามลำน้ำ น่าเสียดายที่ถูกน้ำพัดทำลายไป สะพานที่เห็นในปัจจุบันเป็สะพานที่สร้างขึ้นทนแทนสะพานเดิม ในลักษณะที่ใกล้เคียงเดิมที่สุด

เที่ยวชมป้อมรินปุง (ป้อมแห่งอัญมณี) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ป้อมพาโร สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1645 โดยเจ้าเมืองในสมัยนั้นได้ยกป้อมของพวกตนให้กับ ซับดรุง นัมเกล เพื่อแสดงความเคารพต่อความเป็นผู้นำทั้งด้านการเมืองและศาสนา จากนั้นได้มีการต่อเติมให้ใหญ่โตขึ้น ระหว่างทางเดินเข้าป้อม จะพบธงมนต์เรียงรายสองข้างทางนำไปสู่สะพานไม้แสนสวยหลังคามุงด้วยกระเบื้องหิน

 ชม Memorial Chorten อนุสรณ์สถานที่สร้างในปี 1974 เพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับอดีตกษัตริย์ภูฏานองค์ที่สามที่ล่วงลับ ที่นี่ท่านจะได้เห็นชาวภูฎานและศาสนิกชนจำนวนมากมานั่งสวดมนต์หมุนกงล้อมนตรา และเดินเวียนเทียนรอบสถูปเดินเที่ยวชมย่านใจกลางเมืองทิมพู เดินชมเมือง เมืองทิมพู แวะถ่ายรูปสี่แยกหลักของเมืองทิมพู ที่ยังคงไมมีการใช้สัญญานไฟจราจร แต่ใช้ตำรวจจราจรมาโบก แวะถ่ายรูปหอนาฬิกากลางเมือง ช้อปปิ้งซื้อหาของที่ระลึกได้ในร้านขายของที่ระลึกที่มีอยู่โดยรอบ

Dinner&Hotel รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เข้าที่พักในเมืองทิมพู

Screenshot_4
Screenshot_5

วันที่ 2     ทิมพู – โดชูลาพาส – 108 สถูป – ป้อมพูนาคา

–เช้า–
หลังอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่เมืองพูนาคา ก่อนออกจากเมืองแวะที่ทำการไปรษณีย์ ที่จะสามารถหาซื้อสแตมป์สวยๆ รูปเจ้าชายจิกมี่และพระมเหสี รวมถึงสแตมปลายอื่นๆ ที่สามารถนำไปฝากได้ และยังสามารถสั่งทำแสตมป์รูปตัวท่านไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย จากนั้นนำคณะมุ่งหน้าสู่เมืองพูนาคา (Punakha) และ วังดีโพดรัง ทิวทัศน์ระหว่างทางจะเต็มไปด้วยความสวยงามของต้นไม้ในเขตอัลไพน์สลับกับพืชเขตร้อนและ ณ จุดที่สูงที่สุดของถนนเส้นนี้ที่เรียกว่า โดชูลาพาส (Dochula pass) ที่ระดับความสูง 3,150 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาหิมาลัยด้านตะวันตกอัน ตระการตา ในวันอากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นยอดเขาต่างๆ เรียงราย รวมไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดอย่างโชโมฮารี (7,328 เมตร) นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของ 108 สถูป ที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2005 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับทหารวีรชนชาวภูฏานที่เสียชีวิตจากสงคราม อัสสัม ชมความงามของ วัดดรุกวังเยลลาคัง (Drukwangyel) ที่ราชินีในรัชกาลที่ 4 สร้างถวายแด่กษัตริย์ ด้านในวัดมีภาพเขียนของเจ้าหญิงและเจ้าชายทุกพระองค์

–เที่ยง–
หลังรับประทานอาหารกลางวัน ชมวัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) ระหว่างทางเป็นทุ่งนาแสนสวย รวมถึงบ้านเรือนที่มีจิตรกรรมฝาผนังอันเป็นรูปวาดที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ปลายทางคือวัดที่อยู่บนยอดเนิน สร้างขึ้นในปี 1499 โดยลามะที่มีชื่อเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley พระลามะรูปนี้มีวิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบที่พิสดารจากปกติ แต่ก็แฝงไว้ซึ่งข้อคิดตามหลักพุทธนิกายมหายาน ที่วัดแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าหากใครมาอธิฐานขอบุตรก็จะได้สมใจ

เดินทางไปชมป้อมพูนาคา (Punakha Dzong) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นวังแห่งความสุข “ Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวง ป้อมนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ขององค์ปฐมกษัตริย์แห่งภูฎาน ในวันที่ 17 ธันวาคม 1907 และเมื่อไม่กี่ปีมานี้ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบราชพิธีอภิเษกสมรสของกษัตริย์จิ๊กมี่และพระราชินี ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู้ใหญ่ ป้อมนี้ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่แม่น้ำ Phochu และ แม่น้ำ Mochu ไหลมาบรรจบกัน

Dinner&Hotel รับประทานอาหารค่ำ ที่โรงแรม เข้าพักที่โรงแรมในเมืองพูนาคา

Screenshot_6

Screenshot_7

วันที่ 3    พูนาคา – สวนสัตว์ทาคิน – ป้อมทาชิโช – พาโร

–เช้า–
หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับสู่เมืองทิมพู อำลาเมืองพูนาคาริมสายน้ำอันงดงาม เก็บเกี่ยวเวลาแสนสงบกับอากาศสดชื่นๆ แสนบริสุทธิ์ ก่อนออกเดินทาง

–บ่าย–
หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำคณะนมัสการพระใหญ่แห่งภูฏาน ณ Buddha Gang เชื่อกันว่าที่นี่เป็นจุดรวมพลังของหุบเขาทิมพู พระพุทธปฏิมากรองค์นี้นับเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูฎานนอกจากนั้น ณ ยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองหุบเขาทิมพูได้อีกด้วย

จากนั้นไปเที่ยวชมสัตว์ประจำชาติภูฏานที่ สวนสัตว์ทาคิน ชมตัวทาคิน มีหัวเหมือนแพะ ตัวเหมือนวัว เป็นสัตว์ในตำนานของชาวภูฎาน ใกล้ๆ กันนี้ยังเป็นสถานีส่งสัญญานช่อง BBS ซึ่งเป็นที่หนุ่มสาวขนานนามว่าเป็น สถานที่โรแมนติก หรือ Romantic Point เพราะหนุ่มสาวมักมาชมวิวกันที่นี่

นำทุกท่านสู่ ป้อมทาชิโช ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่ใช้ทรงงานของกษัตริย์ ข้าราชการระดับสูง รวมถึงพระสงฆ์ โดยมีการแบ่งเขตออกจากกัน ด้านในประกอบไปด้วยท้องพระโรง และศาสนสถานสำหรับการจัดกิจกรรมทางศาสนา ทาชิโชซอง แปลว่า ปราการของศาสนาที่ยิ่งใหญ่ ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นมากว่า 700 ปี จนกระทั่งปี1630 ก็ถูกทิ้งร้างเพราะไฟใหม่ ในรัชสมัยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จิ วังชุก ได้ย้ายเมืองหลวงมายังเมืองทิมพู ทรงรับสั่งให้ฟื้นฟูป้อมปราการแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทาชิโชซองจึงเป็นสถานที่สำคัญของเมืองทิมพูและภูฏานนับแต่นั้นมา จึงได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อสู่เมืองพาโร

Dinner&Hotel รับประทานอาหารเย็น จากนั้นเข้าที่พักที่เมืองพาโร

Screenshot_8

Screenshot_9

Screenshot_10

วันที่ 4     พาโร – พิชิตวัดทักซัง วัดคิชุลาคัง

–เช้า–
หลังอาหารเช้าที่โรงแรม นำคณะขึ้นสักการะวัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ (Tiger’s Nest) วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในภูฎาน วัดนี้เป็นศาสนสถานที่มหัศจรรย์ เพราะตัววัดเหมือนเกาะอยู่บนหน้าผาหินที่มีความสูงถึง 900 เมตร วัดจากที่ราบพาโร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าท่าน Guru Padmasambhava หรือ พระปทุมสมภพในภาคยักษ์ หรือ พระศาสดาองค์ที่สองตามความเชื่อของชาวภูฏาน ได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายังหน้าผาแห่งนี้เพื่อทำวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่าถ้ำเสือ หลังจากที่สำเร็จสมาธิแล้ว ท่านจึงได้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ขึ้น ชาวภูฏานส่วนใหญ่มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะได้ขึ้นมาแสวงบุญที่ Taksang สักครั้งหนึ่งในชีวิต

–บ่าย–
หลังรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเพียงหนึ่งเดียวบนเขา (เป็นมังสวิรัติ) จึงได้เวลาสมควรเดินลงเขา จากจุดนี้ต้องเดินเท้าเท่านั้นเพราะจะไม่มีม้าให้บริการ จากนั้นเที่ยวชม วัดคิชุลาคัง หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศภูฏาน สร้างโดยกษัตริย์ทิเบตในปี 659 ท่านจะได้พบกับต้นส้มศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุถึง 600 ปี แต่ยังให้ผลตลอดทั้งปี ได้เวลาสมควรมุ่งหน้าสู่เมืองทิมพู เป็นเมืองหลวงที่มีเสน่ห์อยู่ใจกลางหิมาลัย  เพราะไม่เหมือนเมืองหลวงใดในโลก อาคารบ้านเรือนยังคงเอกลักษณ์ตามสถาปัตยกรรมภูฎานดั้งเดิม

Dinner&Hotel รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร **เข้าที่พักในเมือง พาโร** พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

Screenshot_11

Screenshot_12

วันที่ 5     พาโร – กรุงเทพฯ

–เช้า–
หลังอาหารเช้าที่โรงแรม ก่อนทำการเช็คเอ๊าท์ และนำท่านสู่สนามบินนานาชาติพาโร เช็คอินที่สนามบินพาโร สายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B3-700 ออกเดินทางเวลา 10.35 น.

16.15 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ภูฎาน  และภาษีสนามบิน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าขี้ม้าขึ้นเขาทักซัง
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ทิป Local Guide และคนขับรถ 4 Euro/วัน/คน
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • ชำระส่วนแรกท่านละ 10,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการ
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ  15 ท่าน สำหรับทริปมาตรฐาน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!