โปแลนด์ บอลติก 12 วัน 10 คืน

วันที่จัด
 • 13-24 ต.ค. 2561 ค่าทริป 135,000 บาท

รูปรีวิวทริปโปแลนด์ บอลติกกดที่นี่

 

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1     กรุงเทพ – ทาลลินน์

06.00 น.   คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฝั่งอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ บริเวณประตู 4 Row G สายการบิน FIN AIR โดยมีเจ้าหน้าที่จาก บริษัท Feel so Good คอยให้การต้อนรับท่าน พร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง

08.55 น.   นำท่านออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์โดยเที่ยวบินที่ AY142

15.05 น.   เดินทางถึงสนามบินเมืองเฮลซิงกิ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

16.25 น.   ออกเดินทางต่อสู่ เมืองทาลลินน์ โดยเที่ยวบินที่ AY 1023

17.00 น.   เดินทางถึงสนามบิน Lennart Meri เมือง Tallinn เมืองหลวงของประเทศเอสโตเนีย เป็นเมืองหลวงที่เกิดใหม่หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต เมืองที่ร่ำรวยไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ตั้งอยู่บริเวณยุโรปเหนือ ทาลลินน์ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเฉกเช่นเดียวกันกับริก้า และวิลนีอุสเมืองหลวงของของกลุ่มประเทศบอลติก

–เย็น–

บริการอาหารเย็นจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2    คาดริออร์กสำนักคอนแวนต์ – เมืองเก่าของทาลลินน์ – ทุมเปีย – ถนนวีรู

–เช้า–

หลังรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านออกเดินทางสู่ คาดริออร์ก (Kadriog) หมู่บ้านเล็กๆ ชานกรุงทาลลินน์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังคาดริออร์ก ที่ส้รางขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซีย ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเอสโทเนีย บันทึกภาพด้านหน้าอาคาร และบริเวณสวนโดยรอบที่  นับว่าเป็นภูมิสถาปัตย์แบบบารอคที่สวยงามที่สุดในประเทศ ชม สำนักคอนแวนต์   (St. Bridget’s Convent) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1407 แต่ถูกกองทัพรัสเซียทำลายลงในศตวรรษที่ 16 เหลือไว้เพียงโครงสร้างของโบสถ์และด้านหน้าที่สูงถึง 35 เมตร และใช้เป็นจุดสังเกตุของนักเดินเรือในอดีต

–เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน

–บ่าย–

นำท่านชม เมืองเก่าของทาลลินน์ (Tallinn Old Town Square) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งยุคกลางที่สวยที่สุดในยุโรปเหนือเดินชม ย่านทุมเปีย Toompea (เมืองบน) ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาททุมเปีย ปัจจุบันได้ใช้เป็นอาคารรัฐสภาและหน่วยงานราชการ จากนั้นนำท่านชม โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ (Alexander Nevsky Cathedral) โบสถ์รัสเซียนออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอสโทเนีย บันทึกภาพตัวเมืองเก่าแบบพาโนรามาจากจุดชมวิว แล้วเดินลัดเลาะแนวกำแพงเมืองสู่จตุรัสกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางรายล้อมด้วยอาคารที่ต่างยุคสมัยกันตั้งแต่ศตวรรษที่ 15-17 ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งบน ถนนวีรู (Viru Street) ได้ตามอัธยาศัย

–เย็น–

บริการอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3     เมืองพาร์นู – เมืองเก่าริก้า – อาคาร House of Black Head

–เช้า–

หลังรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาร์นู (Parnu) เมืองตากอากาศริมฝั่งทะเลบอลติกที่เป็นที่นิยมอันดับ 1 ของประเทศ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างในแบบเอสโทเนียนดั้งเดิมซึ่งไม่เหมือนที่ใดในยุโรป ถึงพาร์นู มีเวลาให้ท่านเดินเล่นย้านตัวเมืองที่มีถนนช้อปปิ้งสายสั้นๆ แต่เป้นเสน่ห์เอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะสร้างด้วยศิลปะในยุคอาร์ตนูโว

–เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน

–บ่าย–

นำท่านเดินทางสู่ เมือง Riga เมืองหลวงของประเทศลัตเวีย นำท่านเที่ยวชม เมืองริก้า เมืองหลวงแห่งศิลปะอาร์ตนูโวที่เฟื่องฟูที่สุดในเขตบอลติก ผ่านชมย่านถนนอัลเบิร์ตและเอลิซาเบธที่ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมในยุคนั้นได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด จากนั้นพาท่านเข้าสู่เขต OLD RIGA ชมย่าน OLD TOWN SQUARE บันทึกภาพ อาคาร House of Black Head อนุสาวรีย์โรแลนด์ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ จตุรัสโดมสแควร์ที่ตั้งของมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศบอลติก ก่อนพาท่านสุ่ตลาดกลางที่ขายสินค้าการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ประจำฤดูกาลราคาถูก โดยที่อาคารแห่งนี้ดัดแปลงมาจากสถานีจอดเรือเหาะ (Zeppelin) ที่เคยเปิดให้บริการในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นอกจากนี้ยังถือว่าอาคารสามหลังนี้ยังเป้นสัญญาลักษณ์ของกรุงริก้าอีกด้วย

–เย็น–

บริการอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 4     พระราชวังรุนดาเล – วิลนีอุส – เมืองเก่าวิลนีอุส – Gate of Dawn

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเข้าชม พระราชวังรุนดาเล (Rundale Palace) ที่สร้างในสมัยจักรพรรดินี แอนอิวาโนวา แห่งรัสเซียเพื่อมอบให้กับชู้รักคนโปรด เคาน์ทไบรอนแห่งเคอร์แลนด์ ตัวพระราชวังออกแบบโดยบาโธเลมิว ราสเตลลี สถาปนิกชื่อดังชาวอิตาเลียน ที่รับใช้ราชสำนักรัสเซียในการออกแบบพระราชวังเฮอร์มิเทจที่นครเซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก ทำให้พระราชวังแห่งนี้มีความงดงามไม่แพ้ที่ใดในยุโรป นอกจากนี้พระราชวังรุนดาเลยังได้รับยกย่องให้เป็นสุดยอดของการออกแบบสถาปัตยกรรมทีเป็น การประยุกต์ของสองวัฒนธรรมระหว่างเยอรมันและรัสเซียได้อย่างลงตัวที่สุดในทวีปยุโรป จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินชมสวนบริเวณด้านหลังพระราชวังที่งดงามร่มรื่นตามแบบฉบับสวนสวยในยุโรปทั่วไป

–เที่ยง–
บริการอาหารกลางวัน

–บ่าย–

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศลิทัวเนีย เพื่อเข้าสู่เมือง วิลนีอุส เมืองหลวงประเทศลิทัวเนีย และเป็นเมืองใหญ่ที่สวยงามที่สุดในประเทศ อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศลิทัวเนีย นำท่านชม เมืองเก่าวิลนีอุส เจ้าของสมญานาม “กรุงโรมแห่งบอลติก” เพราะเป็นศุนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก เมื่อครั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของโปแลนด์ ชม GATE OF DAWN ชม GATE OF DAWN ประตูเมืองเก่าที่ยังหลงเหลือมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ด้านบนของประตูเป็นที่ประดิษฐานภาพวาดของพระแม่มารีอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักการะของชาวเมืองโบสถ์แห่งพระจิตของรัสเซียออโธดอก มหาวิทยาลัยแห่งวิลนีอุส , หอระฆังเก่าแก่ ส่วนหนึ่งของกำแพงเมือง , มหาวิหารประจำเมืองที่ก่อสร้างในสไตล์นีโอคลาสสิค, อนุสาวรีย์ดุ๊ค กาดิมินุส ผู้ก่อตั้งเมืองวิลนีอุส ผ่านชมย่านชุมชนชาวยิวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนอกอิสราเอล, จตุรัสจอห์นพอลที่ 2 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเมื่อครั้งที่โป๊บจอห์นพอลเสด็จมาเยือนเมื่อปี 1993  ชมภายใน โบสถ์ปีเตอร์แอนด์พอลที่ เป็นแบบบารอคที่สวยที่สุดในประเทศ

–เย็น–

บริการอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 5     เมืองวิลนีอุส – ปราสาททราไก – ทะเลสาบมาซูเรียน

–เช้า–

หลังรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านออกเดินทางสู่เมือง ทราไก (TRAKAI) เมืองเล็กๆที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และอดีตเมืองหลวงเก่าของลิทัวเนียก่อนที่จะมีการสร้างกรุงวิลนีอุส ตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบชม ปราสาททราไก เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ภายใน ทะเลสาบ Galve เมือง Trakai ประเทศลิทัวเนีย  ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 โดย Kestutis ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบโกธิค ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศลิทัวเนีย ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นสถานที่ในการจัดเทศกาลต่างๆ มากมาย

–เที่ยง–

บริการอาหารกลางวัน

–บ่าย–

นำท่านข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศโปแลนด์ไปยังเขต ทะเลสาบมาซูเรียน (Masurian Lake Distric) ซึ่งครอบคลุมแม่น้ำวิสตูลาตอนล่างของประเทศโปแลนด์ที่ติดชายแดนลิทัวเนียนี้ เป็นที่ตั้งของทะเลสาบกว่า 2,000 แห่ง ที่เชื่อมต่อกันผ่านคลองและแม่น้ำสายต่างๆ เขตทะเลสาบมาซูเรียนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาเขตพื้นที่ที่มีทะเลสาบในยุโรป ซึ่งสังเกตได้จากมีห้องพักและที่ตั้งแคมป์จำนวนมากในหมู่บ้านต่างๆ รายล้อมทะเลสาบนั่นเอง

–เย็น–

บริการอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 6     เมืองกดังส์ – ป้อม Westery Platie – หอคอยเรือนจำ

–เช้า–

หลังรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองกดังส์ (Gdansk) หรือชื่อเดิมคือ Danzig ถือว่าเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว เป็นที่ตั้งของสหภาพ แรงงานโซลิแดริตี้ที่มีนายเลค วาเวนซ่าเป็นประธาน หลายคน หลังจากการต่อสู้ของสหภาพนี้เองที่ทำให้โปรแลนด์กลายเป็นประเทศประชาธิปไตยที่เจริญรุดหน้ากว่าประเทศยุโรปทั้งหลาย ที่หลุดจากโซเวียตในเวลาใกล้เคียงกัน เมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลโปแลนด์ โดยมีการร่างต้นฉบับแบบเมืองไว้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1343 (ค.ศ.1886) ชาวโปลจึงได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ตามแบบสถาปัตยกรรมในร่างต้นฉบับเมืองเดิม และเป็นผลสำเร็จหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

–เที่ยง–

บริการอาหารกลางวัน

–บ่าย–

นำท่านชมชมเขตท่าเรือเก่า GDANKS SHIPYARD ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งที่นายเลคธ์วาไลช่า ได้ก่อตั้งพรรค SOLIDARTY ขึ้น และทำการประท้วงต่อต้านรัสเซีย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 1980 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปากแม่น้ำวิสลา เพื่อบันทึกภาพ ป้อม WESTERY PLATIE ซึ่งเป็นจุดที่เสียงปืนนัดแรกอันเป็นชนวนเริ่มต้นของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ชมประตูเมือง (Upland Gate) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางใช้เสด็จพระราชดำเนินของกษัตริย์ หอคอยเรือนจำ (Prison Tower) ถนนโรแยลเวย์ ตลาดกลางเมืองที่ยาวที่สุดนยุโรป (200 เมตร) น้ำพุเนปจูน ศาลาว่าการเมืองเก่า ฯลฯ เข้าชม ST. MARY BASILICA เพชรน้ำเอกแห่งกดรั๊งค์ เป็นโบสถ์ที่ส้รางด้วยอิฐแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป จากนั้นมีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งถนนสายน่ารักมาเรียสก้า สตรีท ย่านการค้าอำพันราคาถูกและสินค้าพื้นเมืองเก๋ๆ ได้ตามอัธยาศัย

–เย็น–

บริการอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 7     ปราสาทมาลบอร์ก – เมืองโตรัน – ถนน Szeroka

–เช้า–

หลังรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมือง Malbork เพื่อสัมผัสชม ปราสาทมาลบอร์ก (Malbork Castle) ปราสาทอิฐแดงของอัศวินติวตัน (Teutonic Knights) หรือฐานทัพของเหล่าอัศวิน ในช่วงศตวรรษที่ 13–14 และถือเป็นแบบอย่างปราสาทที่ก่ออิฐที่สำคัญที่สุดในยุโรป และถือได้ว่าเป็นปราสาทก่อด้วยอิฐสีแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ ทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997

–เที่ยง–

บริการอาหารกลางวัน

–บ่าย–

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ โตรัน (Torun) เมืองมรดกโลกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโปแลนด์นอกจากท่านจะได้ชมความงดงามของตัวปราสาทแล้วท่านยังจะได้ชมความงดงามของทะเลสาบเกรฟที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดเช่นกัน นำท่านเข้าสู่ถนน Szeroka Street ถนนช็อปปิ้งสายหลักของเมืองโตรัน ชมรูปปั้นของนักดาราศาสตร์ชื่อดังของ Nicholas Copernicus ในย่านเขตเมืองเก่าของเมือง Torun  และชมบ้านที่ Nicholas Copernicus เกิด ซึ่งเกิดที่ ในปี1473

–เย็น–

บริการอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 8     เมืองโตรัน – เมืองคราคูฟ – ค่ายกักกัน (Auschwitz Birkenau)

–เช้า–

หลังรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง คราคูฟ เมืองหลวงเก่าของโปแลนด์ก่อนจะย้ายเมืองหลวงมายังกรุงวอร์ซอ ซึ่งในปีค.ศ. 1978 คราคูฟก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของโปแลนด์ทุกวันนี้คราคูฟจึงเป็นที่ยอมรับในฐานะศูนย์กลางทางวัฒนธรรมมีอารยธรรมรุ่งเรืองมากที่สุดอันจะเห็นได้จากอาคารบ้านเรือนที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมันตั้งแต่ โรมาเนสก์, กอธิค, เรอเนสซองส์, บาร็อก,   ร็อคโคโค จนถึงนีโอคลาสสิค และอาร์ตนู (300 km./5 hr.)

–เที่ยง–

บริการอาหารกลางวัน

–บ่าย–

นำท่านชม ค่ายกักกัน (Auschwitz Birkenau) และค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ที่กลุ่มนาซีเยอรมันใช้เป็นที่ทำการในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ค่ายแห่งนี้จัดเป็น 1 ใน 5 มรดกโลกในประเทศโปแลนด์ที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนไว้ พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันแห่งนี้สะท้อนความน่าสยดสยองและความทารุณโหดร้ายของสงคราม ซึ่งเริ่มจากเยอรมันเข้ายึดโปแลนด์ได้ในปลายปี ค.ศ. 1939 ความต้องการหาค่ายกักกันเชลยศึกต่างๆ จนมาพบสถานที่ที่รัฐบาลโปแลนด์ใช้เป็นสถานที่คุมขังนักโทษทางการเมือง จึงได้ดัดแปลงตามแบบของนาซีและเริ่มต้นใช้ปีค.ศ.1940 เป็นต้นมา

ภายในพิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของจริงของชาวยิวที่นาซีได้ยึดไว้, ห้องอาบน้ำ, ห้องที่นาซีใช้สำหรับกำจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่ชาวยิว ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น “โรงงานสังหารมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของนาซี” หลังจากที่มีการประกาศความเป็นอิสรภาพให้กับค่ายแห่งนี้ มีเหยื่อที่รอดชีวิตจากความโหดร้ายของนาซีเพียง 60,000 กว่าคนจากชาวยิวนับล้านที่ถูกสังเวยชีวิตที่นี่

–เย็น–

บริการอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 9     เหมืองเกลือ Wieliczka Royal Salt mine – จตุรรัสเมืองเก่า Rynek Glowny Square – ซูเคียนนีส

–เช้า–

หลังรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่เหมืองเกลือ  วิลลิกซ์กา เข้าชมความมหัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของ เหมืองเกลือ (Wieliczka Royal Salt mine) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เหมืองเกลือแห่งนี้เป็นมรดกโลกมาตั้งแต่ ปีค.ศ.1978 ปัจจุบันหยุดดำเนินการทำเหมืองไปแล้ว และได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด์ โดยเหมืองแห่งนี้ถูกค้นพบในศตวรรษที่ 13 นำท่านพิสูจน์ความอัศจรรย์ของเหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีเกลือโดยธรรมชาติมานานกว่า 20 ล้านปี เหมืองเกลือแห่งนี้มีการขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็นชั้นใต้ดินต่างๆ ถึง 9 ชั้น ท่านจะทึ่งกับอีกหนึ่งความอัศจรรย์ภายในเหมืองเกลือที่มี ห้องโถงต่างๆ และ โบสถ์เซนต์กิงก้า (Chappel of St. Kinga) ซึ่งเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีการประดับตกแต่งด้วยแชนเดอเลียร์ที่ทำจากเกลือสองข้างสลักรูปนูนต่ำบนหินแร่เกลือ ตามแบบผลงานของศิลปินดัง ลีโอนาโด ดาวินชี นำท่านเดินทางลึกลงไปที่ชั้น 3 ในใจกลางของเหมืองที่มีทะเลสาบอยู่ภายในเหมืองแห่งนี้ นอกจากนี้ภายในเหมืองยังมีแกลอรี่และห้องซึ่งสร้างและแกะสลักจากเกลือทั้งหมด เมื่อชมความงามของเหมืองเกลือใต้พิภพจนทั่วแล้ว นำท่านกลับขึ้นด้านบนด้วยลิฟท์โดยสาร

–เที่ยง–

บริการอาหารกลางวัน

–บ่าย–

นำท่านชมย่านจตุรัสเมืองเก่า Rynek Glowny Square ซึ่งเป็นจัตุรัสกลางเมืองอันเป็นดังหัวใจของการเที่ยวชมเมือง โดยจัตุรัสแห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองในยุคกลางมากที่สุด ตามถนนหนทางจะเรียงรายไปด้วยร้านค้าต่างๆทั้งร้านกาแฟ, ผับ, ร้านอาหารต่างๆ และอาคารที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยมีจุดเด่นที่ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปชื่อ “ซูเคียนนีส”(Sukiennice) ที่ซึ่งสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ดังใจปรารถนาเลยก็ว่าได้

–ค่ำ–

บริการอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 10     วอร์ซอร์ – พระราชวังลาเซียนสกี้ – จัตุรัสเมืองเก่าแห่งกรุงวอร์ซอ

–เช้า–

หลังรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองวอร์ซอร์   (5 ชม.)  นำท่านชม  พระราชวังลาเซียนสกี้ (Lazienki Palace) ได้รับการยกย่องว่ามีความงามเทียบเคียงได้กับพระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรั่งเศส พระราชวังนี้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นพระราชวังทางประวัติศาสตร์ พระราชวังนี้สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 และยังเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ของไทย เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ซอในปี ค.ศ. 1897

–เที่ยง–

บริการอาหารกลางวัน

–บ่าย–

นำท่านชม จัตุรัสเมืองเก่าแห่งกรุงวอร์ซอ (Warsaw Old Town) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากจุดหนึ่งของประเทศโปแลนด์ ด้วยสีสันของตึกและอาคารสไตล์ยุโรปตะวันออกแท้ๆ และเป็นที่ตั้งของร้านขายของที่ระลึกเล็กๆ บริเวณรอบๆยังมีรถม้าคอยอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว และยังมี จิตรกรริมทางที่รับจ้างวาดภาพเหมือนอีกด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจ แวะเข้ามาใช้บริการ

–เย็น–

บริการอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 11    วอร์ซอร์ – เฮงซิงกิ – กรุงเทพ

–เช้า–

หลังรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นให้ท่านจัดเตรียมสัมภาระให้เรียบร้อยเพื่อเดินทางไปยังสนามบิน

09.00 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ วอร์ซอร์ โชแปง

12.55 น.   เหิรฟ้าสู่เฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 1144

15.35 น.   ถึงเฮลซิงกิ พักเปลี่ยนเที่ยวบิน

17.35 น.   เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน FIN AIR เที่ยวบินที่ AY141

วันที่ 12   กรุงเทพ

07.15 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

—————————-

รายการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

 

 

รวม

 • ตั๋วเครืองบินตามระบุในโปรแกรม
 • อาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 3 ดาว / เกสต์เฮ้าส์ หรือเทียบเท่า ตามสภาพของเมืองนั้นๆ
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ : ….. / วัน / คน
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • ชำระส่วนแรกท่านละ xx,xxx บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการ
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่าน สำหรับ Roadtrip และ 15 ท่าน สำหรับทริปมาตรฐาน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!