ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์

วันที่จัด
 • กรุณาติดต่อทีมงาน

รีวิวทริปเลห์กดที่นี่

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1     BKK – Delhi

17.30 น.
นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 7 – 8 Row P ออกเดินทางด้วยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบิน 9W063 กรุงเทพฯ – นิวเดลี (New Delhi)

20.10 น.
เหินฟ้าสู่ “กรุงเดลี” โดยสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W063 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)

23.15 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี เมืองนิวเดลี รับสัมภาระจากนั้นเดินทางเข้าที่พักบริเวณสนามบิน

วันที่ 2      Delhi – Srinagar – Lake Dal

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ

11.40 น. 
นำท่านเดินทางไปสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางสู่ “แคชเมียร์ (Kashmir)” เมืองศรีนาการ์ โดยสายการบิน Jet Airwaysที่ยวบิน 9W601

13.00 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองศรีนาการ์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ ประวัติศาสตร์ของแคชเมียร์มีมายาวนานและเป็นเมืองที่สำคัญ ในอดีตช่วงฤดูร้อน มหาราชาแห่งอินเดียรวมถึงข้าราชบริพารเดินทางมาพักแรมที่แคชเมียร์เป็นการชั่วคราวเพื่อหลบอากาศร้อนจัด แคชเมียร์ตั้งอยู่ทามกลางหุบเขา มีพื้นที่ประมาณ 222,000 ตารางกิโลเมตร ทำให้อากาศค่อนข้างเย็นสบายปัจจุบันแคชเมียร์เป็นเมืองหนึ่งของอินเดีย  “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”  

เมือรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางไปยัง ทะเลสาบดาล ทะเลสาบจะคึกคักที่สุดในช่วงเย็น ผู้คนนิยมมานั่งเรือชิคาราชมวิวกันมากในฤดูร้อน ทะเลสาบดาลนี้มีพื้นที่กว้าง 3 กิโลเมตร ยาว 6 กิโลเมตร ยังมีเกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆที่ชาวบ้านเรือใช้ปลูกพืชผัก บ้านเรือนี้ถือกำเนิดจากสมัยที่เจ้าผู้ครองแคว้นแคชเมียร์ยังคานอำนาจอังกฤษที่จะเข้ามามีบทบาทในการปกครองอินเดียในเวลาต่อมา ไม่อนุญาตให้อังกฤษมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คนอังกฤษจึงหาทางออกด้วยการสร้างบ้านเรือลอยเรืออยู่ในทะเลสาบแทน

–เย็น–
รับประทานอาหารเย็น จากนั้นเข้าที่พัก

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์

วันที่ 3     Shalima Garden – Nishat Garden – Jama Masjid

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านไปชมความงดงามของการจัดสวนแบบโมกุล แคว้นแคชเมียร์ เป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบฉบับของราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นสบายเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้นำท่านชม สวนชาลิมาร์ (Shalima Garden) หรือสวนแห่งความรัก สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2159 โดย พระเจ้า ชาห์ฮังคีแห่งราชวงศ์โมกุล เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักให้แก่พระนางนูชาฮัล จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้หลากหลายพันธุ์ออกดอกงดงามหลากสีสันสวยงาม รวมทั้งต้นชีน่าร์(ชื่อต้นไม้ที่เรียกตามท้องถิ่น)หรือต้นเมเปิ้ล ซึ่งลักษณะเด่นของเมเปิ้ลที่นี่ ใบจะมีขนาดใหญ่ บางต้นมีอายุกว่า 300 – 400 ปี บริเวณโดยรอบสวนมีลานน้ำพุ ซึ่งน้ำพุนี้เกิดขึ้นได้โดยแรงดันน้ำธรรมชาติที่ไหลลงมาจากภูเขา จากนั้นนำท่านไปชม สวนนิชาต (Nishat Garden) เป็นสวนพักผ่อนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแคชเมียร์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ 2176 สร้างโดยอาซาฟข่าน สร้างให้กับน้องสาวพระนางนูชาฮัล ด้านหลังของสวนติดกับเทือกเขาซาร์วาวาลที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และสวนดอกไม้นานาชนิด บริเวณด้านหน้าสวนเมื่อมองออกไปจะเห็นทัศนียภาพอันสวยงามอีกมุมหนึ่งของทะเลสาบดาล

–เที่ยง–
รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นนำท่านชม มัสยิดจาร์มา ซึ่งเป็นมัสยิสเก่าแก่แห่งเมืองศรีนาคาและให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดพื้นเมืองรอบๆมัสยิด

–เย็น–
รับประทานอาหารเย็น จากนั้นเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

วันที่ 4     Srinagar – Pahalgram – Kargil

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองพาฮาลแกม อยู่ห่างจากศรีนาคาราว 90 กิโลเมตร  เป็นเมืองที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,130 เมตร เป็นเมืองที่สวยงามและเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อินเดียมากมาย พาฮาลแกมเป็นจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำลิดเดอร์และทะเลสาบเซซนาก เดิมทีเป็นหมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ ตลอดสองข้างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงามของหมู่บ้านต่างๆ ทุ่งนาทุ่งหญ้าและต้นสนยักษ์ ป่าสมบูรณ์ที่สวยงาม  หากเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนตุลาคม ท้องทุ่งแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกหญ้าฝรั้น หรือ Saffron ที่ใหญ่ที่สุด ลักษณะดอกจะเป็นสีม่วงคล้ายๆ ดอกอัญชัญ มีสรรพคุณลดคลอเรสเตอร์รอล  (เดินทางประมาณ  3 ชม.)

–เที่ยง–
รับประทานอาหารเที่ยง

–บ่าย–
จากนั้น อิสระให้ท่านเดินชมหุบเขา มีสายน้ำที่ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำริดเดอร์ ที่พาฮาลแกมท่านสามารถขี่ม้าแคระ(มีคนจูง)ชมความงามของธรรมชาติ ป่าสนขนาดใหญ่และหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของชาวแคชเมียร์ เส้นทางการขี่ม้าอาจแตกต่างไปตามฤดูกาล บางช่วงอาจเป็นเส้นทางไต่เขาสูงชัน สำหรับท่านที่กลัวความสูงโปรดพิจารณาก่อนตัดสินใจ ใช้เวลาไปกลับ 1-2 ชั่วโมง (รวมค่าขี่ม้า)

จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง Kargil (เดินทางประมาณ 6-7 ชม.) เมืองที่อยู่ระหว่างทางจากแคชเมียร์ไปเลห์ ลาดัก

–เย็น–
รับประทานอาหารเย็น จากนั้นเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์

วันที่ 5    Kargil – Lamayuru – Leh

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ เลห์ เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงามตลอดเส้นทาง ทั้งภูเขาหิมะที่มีรูปทางแปลกตา จัดเป็นเส้นทางที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุด ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ระหว่างทางบนเส้นทางถนนสายโรแมนติก

–เที่ยง–
รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นเดินทางชม วัดลามายูรู ซึ่งอยู่ห่างจากเลห์ 125 กิโลเมตร ซึ่งถูกสร้างโดยหินทราย วัดนี้เป็นของนิกาย Drigungpa อดีตเคยอยู่ในความดูแลของ Kadampa โรงเรียนของพุทธศาสนาแบบทิเบต ก่อนที่จะถูกนิกาย Drigungpa เข้ายึดครอง หลังจากนั้นแวะชมความงามของ Basgo Palace อยู่ทางทิศตะวันตกของเลห์ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16

ออกเดินทางกันต่อถึง เมืองเลห์ นำท่านเที่ยวชมเมืองเลห์ และชอปปิ้งที่ ถนนเมนบาซาร์

–เย็น–
รับประทานอาหารเย็น จากนั้นเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

วันที่ 6     Leh – Shanti Stupa – Alchi

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า  จากนั้นพาท่านเที่ยวชม เมืองเลห์ เมืองที่ล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย เป็นเมืองที่ความสวยงามและมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับทิเบต พาไปชม Leh palace ที่มีอายุราว 400 ปีแล้ว มีลักษณะผนังสอบเข้าหากันคล้ายวังโปตาลาในธิเบต ชม วัดนัมเกล เซโม หรือ ป้อมแห่งชัยชนะ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1430 มีพระพุทธรูปความสูงประมาณอาคาร 3 ชั้น ประดิษฐานอยู่ด้านใน ในอดีตเคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของกษัตริย์ซิงเก นัมเกล ปัจจุบันเป็นสำนักงานของหน่วยอนุรักษ์โบราณสถานของรัฐบาลอินเดียสาขาลาดักห์ ป้อมแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นการฉลองชัยชนะเหนือกองทัพบัลติแคชเมียร์ ช่วงต้นศตวรรษที่ 16 เป็นอีกจุดชมวิวเมืองเลห์ที่งดงาม พาท่านไปชมพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้ากันที่ เจดีย์สันติภาพ (Shanti Stupa) เจดีย์สีขาว ขนาดใหญ่โดยญี่ปุ่นเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อประกาศพระศาสนาและแสดงถึงสันติภาพแห่งโลก เจดีย์นี้ตั้งอยู่บนยอดเขาในแทบจังสปา ห่างจากเมืองเลห์ประมาณ 2 กิโลเมตร เราสามารถเดินขึ้นบันไดไปชมเจดีย์ได้ หรือ จะนั่งรถแล้วต้องเดินทางต่ออีกสัก 5 นาที จากเจดีย์เราสามารถมองเห็นเมืองเลห์ได้ในมุมสูง และมองเห็นพระราชวังเลห์ และ วัดนัมเกลและป้อมแห่งชัยชนะ

–เที่ยง–
รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้น ชม วัดอัลชิ (Alchi Monastery) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงขนาดใหญ่ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ภายในบริเวณประกอบไปด้วยอาคารต่างๆ เช่นหอประชุม วิหาร รูปปั้นและไม้แกะสลักต่างๆ มีตำนานว่านำมาจากแคชเมียร์เมื่อศตวรรษที่ 11 จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองเลห์โดยเส้นทางเดิม

–ค่ำ–
รับประทานอาหารค่ำ เข้าที่พัก พักผ่อนตาอัธยาศัย

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์


วันที่ 7 Leh – Shey- Thiksey – Pangong Lake

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง พระราชวังเชย์ (Shey Palace) สร้างโดยกษัตริย์ Deldan Namgyal ก่อสร้างเพื่อระลึกถึงพระบิดา Singge Namgyal และเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อน ภายในมีรูปปั้นของพระศากยมุณี เมืองเชนั้นเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ที่สุดของลาดัก ในช่วงก่อนศตวรรษที่ 15 เป็นพระราชวังฤดูร้อนมีอายุราว 500 ปีของกษัตริย์ผู้เคยยิ่งใหญ่ในอดีต เมื่ออยู่บนพระราชวังเชย์มองลงมาจะเห็นวิวที่สวยงาม
พาท่านออกเดินทางไปชม วัดติ๊กเซ่ (Thiksey Monastery) วัดในนิกายหมวกเหลือง หรือ นิกายเกลุกปะ เป็นวัดที่ืถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของทิเบตน้อยเลยก็ว่าได้ อยู่ห่างจากตัวเมืองเลห์ไปราว 17 กิโลเมตร ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย์ มีความสูงเท่าอาคารสองชั้น และให้ท่านได้ชมพิธีทำวัดเช้าของลามะที่ประจำอยู่ที่วัดนี้

–เที่ยง–
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

–บ่าย–
ออกเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบแปงกอง (Pagong Lake) (เดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ระยะทางถึงทะเลสาบ ซึ่งบนเส้นทางนี้จะวิ่งผ่าน จังลาพาส( Chang La Pass) เส้นทางรถยนต์ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 5,425 เมตร สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก หลังจากข้ามผ่านแล้ว ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทิศน์อันสวยงาม

–เย็น–
รับประทานอาหารเย็น แล้วเข้าที่พักสไตล์เตนท์ริมทะเลสาบ

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์

วันที่ 8     Pangong – Leh

–เช้า–
ตื่นเช้ามาชมพระอาทิตย์ขึ้นให้แสงค่อยๆทอดผ่านตัวทะเลสาบเปลี่ยน ลำดับสีไปเรื่อยๆดูสวยงาม(หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย) รับประทานอาหารเช้าจากที่พัก

ชม ทะเลสาบแปงกอง (Pangong Lake) เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 4,320 เมตร จากระดับน้ำทะเล น้ำในทะเลสาบแห่งนี้มีสีสันที่งดงามมาก โดยเฉพาะในช่วงเย็นน้ำจะมีสีน้ำเงินเข้ม และจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตามมุมของดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงกระทบผืนน้ำ กว่า 70% ของพื้นที่ทะเลสาบนี้จะอยู่ในประเทศจีน(ทิเบต)

–เที่ยง–
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

–บ่าย–
เดินทางกลับสู่เลห์ (เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ชื่นชมวิวระหว่างทาง

–เย็น–
รับประทานอาหาร เข้าที่พัก พักผ่อนตาอัธยาศัย

วันที่ 9    Leh – Nubra

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นมุ่งสู่ นูบร้าวัลเลย์ (Nubra Valley) อยู่ทางตอนเหนือของเลห์ เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำชย็อก(Shayok river)ไหลผ่าน มีอากาศอบอุ่นกว่าเลห์ และมีความสูงที่ต่ำกว่าเลห์ ทำให้อากาศเย็นสบายๆ เหมาะแก่การปลูกผลไม้เช่น แอปเปิ้ล แอปปลิคอต การเดินทางมายังนูบร้าวัลเล่ย์จะต้องผ่านเส้นทางถนนที่สุงที่สุดในโลกและผ่านจุดที่สูงที่สุดของเส้นทางคือ Khardung La Pass ที่ระดับความสูงราว 5,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล จากจุดสูงสุดของเส้นทางสามารถเห็นแนวเขาคาราโครัม แห่งปากีสถาน ที่มีหิมะปกคลุมนูบร้าวัลเลย์ ซึ่งเส้นทางช่วงนี้ ถนนที่เราผ่านจะคู่ขนานไปกับแม่น้ำจนถึงหุบเขานูบร้า

–เที่ยง–
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นให้ท่านได้ลองสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ คือการ ขี่อูฐสองหนอก ที่ ทะเลทรายฮุนด้า(Hunder Sandune) ทะเลทรายสีขาว เมื่อมองไปสุดลูกหูลูกตาจะเห็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมพร้อมเนินทรายอยู่ข้างหน้า

–เย็น–
รับประทานอาหาร เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 10    Nubra – Deskit – Khardung la pass – Leh

–เช้า–
หลังอาหารเช้า พาท่านชม วัดดิสกิต (Diskit Gompa) เป็นวัดเก่าแก่ และใหญ่ที่สุดในแถบนูบร้าวัลเล่ย์ นี้ สร้างในปี ค.ศ. 1420 มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เห็นโดดเด่น อยู่้ข้างหน้าวัด และเป็นจุดชมวิวที่ดีอีกจุดหนึ่งที่สามารถเห็นหมู่บ้านดิสกิตและหมู่บ้านฮุนเดอร์ที่อยู่ทางซ้ายมือที่ไกลออกไปได้อีก ก่อนออกเดินทางกลับเส้นทางเดิมมุ่งหน้าสู่เมืองเลห์

–เที่ยง–
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

–บ่าย–
ผ่านขึ้นสู่เส้นทางรถยนต์ที่ “สูงที่สุดในโลก” คาร์ดุงลาพาสแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากจุดนี้ จนถึงเมืองเลห์ เข้าที่พัก ปล่อยอิสระช้อปปิ้ง เดินเล่นเที่ยวเมืองส่งท้าย ก่อนจะจากลาในวันรุ่งขึ้น


–เย็น–
รับประทานอาหาร เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 11    Leh – Delhi – Bkk

07.40 น.
หลังอาหารเช้า เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเดลีฯ  โดยสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W636

09.20 น.
เดินทางถึงกรุงเดลี จากนั้นนำทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยง

13.55 น.
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W066

19.55 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

**โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม**


รวม

 • ตั๋วเครืองบินตามระบุในโปรแกรม
 • อาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 3 ดาว / เกสต์เฮ้าส์ หรือเทียบเท่า ตามสภาพของเมืองนั้นๆ
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ : 3 ยูโร / วัน / คน
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • ชำระส่วนแรกท่านละ 20,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการ
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่าน สำหรับ Roadtrip และ 15 ท่าน สำหรับทริปมาตรฐาน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!